MUCHOVÁ, J. Dynamický rozptyl světla a elektroanalytické metody ve studiu systémů hyaluronanu a aminokyselin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Chytil, Martin

Bakalářská práce studentky se zabývá interakcemi hyaluronanu a protonizovaných aminokyselin, problematice, která se na pracovišti řeší už nějakou dobu. Studentka měla obohatit dosavadní znalosti a zkušenosti o efekt částečné protonizace, použití aminokyseliny argininu a měla zavést nově použití titračních metod pro studium interakcí těchto látek. Studentka provedla celou řadu experimentů a zhostila se úkolu zodpovědně. Trochu bych u ní ale ocenil o něco větší samostatnost a také někdy pružnější zpětnou vazbu, ne jen když bylo potřeba konzultovat výsledky. Samotná práce byla vypracována přehledně s poměrně podrobnou částí o současné problematice interakcí hyaluronanu s tenzidy či aminokyselinami, která je těžištěm práce. Občas by to chtělo častěji, nebo přesněji citovat literaturu. Práce obsahuje některé typografické nepřesnosti (odsazení popisků, tabulek a obrázků od hlavního textu, umístění číslování rovnic apod.). Nalézt lze také některé nepřesnosti odborné, jako například použití injekční vody, která nebyla v práci používána, či kalkulace objemu kyseliny potřebného na protonizaci argininu, která nebyla provedena dle bodu ekvivalence, ale podle objemu příslušejícímu určité hodnotě pH z titrační křivky apod. Výsledková část je přehledná, ale dával bych pozor na některé interpretace, které jsou občas vyvozeny ze spíše subtilních změn. V závěru pak přehledně shrnuje získané poznatky. Tímto doporučuji tuto práci k obhajobě a navrhuji známku „A, výborně“.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury B
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kalina, Michal

Bakalářská práce Johany Babrnákové se zabývá vysoce aktuálním tématem zaměřeným na modifikaci záporného polyelektrolytu hyaluronanu pomocí kladně nabitých látek. V této práci studentka využívá k tomuto účelu protonizovaných aminokyselin (lysin a arginin). Takto připravený systém by pak byl vhodný zejména pro nosičové systémy cílených léčiv. Johana Babrnáková využívala v bakalářské práci ke studiu interakcí mezi zkoumanými látkami metody měření změn pH a konduktivity a rovněž charakterizuje velikosti částic v systému pomocí dynamického rozptylu světla. Členění práce na kapitoly se jeví jako logické a navazující. Literární rešerši v teoretické části bakalářské práce hodnotím jako velmi zdařilou. Z hlediska typografie a případných překlepů rovněž oceňuji důslednost studentky, k této oblasti mám jen několik drobných výtek. Jde například o číslování rovnic použitých v práci, kdy bych raději volil zarovnání čísla rovnice k pravému okraji stránky. Rovněž mám problém s faktem, že studentka neřadí nové zdroje literatury v teoretické části práce vzestupně. Pokud je uveden v práci text kurzívou, je třeba dát pozor, aby závorky zůstaly rovným řezem písma. V práci bych rovněž poupravil několik použitých formulací. Jde zejména o často se vyskytující "mezivazebné molekuly", případně "modifikační sloučeniny". Nahradil bych je formulací "můstkové molekuly". Na str. 10 je nejednoznačně popsána difúze malých molekul skrz rozpouštědlo. Na str. 12 bych nahradil pojem "apolární" výrazem "nepolární". Na str. 14 je nepřesně uveden název TTAB. Rovněž využít vazbu "konstrukčně podobný" v případně popisu struktury látky nepovažuji jako příliš vhodné. Poslední výtka je ke kapitole 3.1, kde bych kvůli lepší přehlednosti spíše volil vypsání chemikálií pomocí odrážek. Rozsah experimentů odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci. Drobné výtky mám k diskuzi naměřených výsledků. Přece jenom bych očekával důkladnější okomentování poměrně zajímavých výsledků měření. Jde zejména o data získaná metodou dynamického rozptylu světla. Naopak vyzdvihuji statickou analýzu, která byla využita pro vyhodnocení naměřených dat z dynamického rozptylu světla. V závěru práce se naopak studentce podařilo velmi srozumitelně a výstižně shrnout dosažené výsledky. Tato bakalářská práce jistě bude sloužit jako základ dalšího navazujícího výzkumu. Předložená bakalářská práce Jany Babrnákové splnila požadavky definované v jejím zadání. Vzhledem k výše popsaných faktům hodnotím práci stupněm "výborně" (A) a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 67654