JANSA, J. Řídící jednotka zahradního bazénu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Mego, Roman

Študent zadanie diplomovej práce splnil. Riešenie práce je podložené opisom problematiky malých bazénov a s nimi spojená filtrácia a ohrev vody. Tiež sú spomenuté komerčne dostupné riešenia a ich vlastnosti. Na začiatku samotného riešenia študent stanoví požiadavky, na základe ktorých navrhuje zariadenie, ktoré po úspešnej realizácií testuje priamo na bazéne. Zadanie diplomovej síce patrí medzi menej rozsiahle, ale študent ho kompenzuje vydarenou realizáciou finálneho produktu. Študent počas semestra pracoval samostatne a konzultácie využíval hlavne na prezentáciu priebežných výsledkov. Z formálneho hľadiska práca obsahuje len malé nedostatky. Jedinou škodou je, že vzhľadom na časové obmedzenie riešenia diplomovej práce nebolo možné riadiacu jednotku testovať dlhší časový interval, ktorý by zachytil správanie jednotky pri rôznych vonkajších teplotách a slnečnom svite.

Navrhovaná známka
B
Body
87

Posudek oponenta

Matěj,, Zdeněk

Autor vypracoval práci „Řídící jednotka zahradního bazénu“ plně v souladu se zadáním. Práce obsahovala dostatečný popis pozadí problému i postupu práce. Výsledky dosažené při testování ukazují na dobrou výslednou funkci zařízení. Po formální stránce je práce zdařilá. Po stránce grafické bych vytknul jen v některých případech nedostatečnou kvalitu použitých obrázků. Praktická realizace se mi dle práce zdá velmi zdařilá. Práce splňuje požadavky na diplomovou práci, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 73255