SVOBODA, J. Hydraulicky poháněné česle [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Škopán, Miroslav

Předložená je práce je zpracována pečlivě a je logicky a přehledně členěna. Při své práci autor využíval jak běžných znalostí získaných v průběhu svého studia, tak i četné řady znalostí získaných jiným způsobem (studium problematiky mechanických a hydraulických česlí a jejich pohonů). Práce se zabývá konstrukčním návrhem hydraulicky poháněných česlí a obsahuje funkční a pevnostní výpočty včetně tvorby rozsáhlé výkresové dokumentace. V úvodní části je provedena přehledná kritická rešerše používaných koncepcí ve stavbě různých typů česlí. V kap. 3 autor formuluje možné koncepce a předkládá variantní návrh několika řešení. Po příslušném a správném zhodnocení se autor rozhodl pro jednu variantu, kterou dále podrobněji rozpracoval. V práci se však objevuje i řada drobných nedostatků, jak věcného, tak i formálního charakteru. Konkrétně se jedná o: - drobné přepisy, - neobratné větné formulace, - kvalita či velikost některých obrázků v rešeršní části je nevhodná (např. obr. 3, 4), - v některých částech výpočtové části je práce nepřehledná, chybějí schémata sil, ze kterých by byly patrné dosazované rozměry apod. - není zřejmé, odkud byl zvolen koef. tření na str. 27, - v kap. 4,2,1 a 4.2.2 jsou stanoveny reakce (síly FA a FB) pouze pro jednu polohu hydromotoru s hrablem. - obr. 16 a 17 by měly mít zakótovány obecné hodnoty, nikoliv čísla – práce je tak nepřehledná,- v kap. 4.4 chybí uvedení místa, pro které je šroubový spoj počítán. Chybí schematický obrázek. U výpočtu předepnutého šroubového spoje postrádám výpočet utahovacího momentu pro dosažení předpokládaného předpětí. Výkresová dokumentace je standardní a nemám k ní žádné zásadní připomínky. Předložená práce má i přes řadu výše uvedených drobných nedostatků celkově solidní úroveň a je plně v souladu se zadáním. Jan Svoboda tak ve své bakalářské práci prokázal odpovídající znalosti studovaného oboru a tím i schopnost budoucí samostatné práce či pokračování v dalším stupni studia. Doplňující otázka k obhajobě: Navrhněte zjednodušené schéma hydraulického pohonu pro Vámi navržené hydraulické česle.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Malášek, Jiří

Práce je z hlediska zadání velmi obtížná. Výpočtově i konstrukčně je zpracována ve velmi vysoké kvalitě, autor má schopnosti velmi zkušeného konstruktéra s vysokoškolským vzděláním a kvalitní praxí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 68910