CHMELOVÁ, P. Vliv autochtonní kvasinky a technologického postupu na chemické parametry vína [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Vránová, Dana

Bakalářská práce sledovala vliv autochtonní kvasinky na celý průběh kvasného procesu výroby vína. Tato práce je součástí širší studie vlivu vyizolovaných kcasinek z prostředí vinic na kvalitu produkovaného vína. Studentka se aktivně zapojila do týmové práce , provedla s pečlivostí požadované experimenty. Pro práci využívala vědomostí získaných během studia i získaných studiem odborné literatury věnované této tématice. Na základě uvedených skutečností i s přihlédnutím k hodnocení v jednotlivých kritériích daných pro hodnocení závěrečných prací doporučuji práci k obhajobě a hodnotím Výborně/A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování B
Využití poznatků z literatury B
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hrstka, Miroslav

V předložené práci autorka srovnává dva technologické postupy výroby vína Veltlínské zelené pomocí autochtonní kvasinky. Práce má velmi pěknou formální a jazykovou úroveň. V teoretické části však postrádám literární rešerši, tj. zhodnocení současného stavu řešené problematiky. Metodika experimentů je popsána pěkně, ale ve výsledcích chybí širší diskuse tj. srovnání výsledků s dostupnou literaturou. Autorka srovnává vlastní výsledky s výsledky paralelní bakalářské práce Lenky Fialové, která pracovala se stejnou kvasinkou a odrůdou, ale kvašení probíhalo jiným technologickým postupem. Čtenář by zde jistě uvítal podrobnější uvedení rozdílů v technologickém postupu nebo alespoň citaci práce L. Fialové, aby si mohl rozdíly v technologii sám vyhledat.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání C
Logické členění práce B
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse C
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace B
Navrhovaná známka
B

eVSKP id 68061