VALÁŠEK, J. Deformačně napěťová analýza sanovaného prvního moláru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Florian, Zdeněk

Diplomant přistupoval k diplomové práci velmi pečlivě a zodpovědně. Výsledky své práce často konzultoval nejen s vedoucím DP, ale také se zubní lékařkou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Fuis, Vladimír

Předkládaná diplomová práce, v rozsahu 97 stran, se zabývá aktuální problematikou z oblasti dentální biomechaniky. Celá práce je vhodně strukturována a využívá principů systémového přístupu k řešení problémové situace. Analýzy jsou provedeny detailně a precizně, u srovnávání jednotlivých řešených variant bych Vám doporučil používat stejnou škálu hodnot a tím toto srovnání více zprůhlednit. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 12701