GÁL, M. Sportovní bezdrátová časomíra [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Petyovský, Petr

Zadání bakalářské práce patřilo mezi obtížnější hlavně z důvodů časové náročnosti. Student v rámci řešení práce nastudoval rozsáhlé znalosti z oblasti programování a návrhu mikroprocesorových embedded systémů. Získané znalosti prakticky využil při realizaci a oživení hardwaru zařízení sportovní bezdrátové časomíry a následně i realizaci softwarového vybavení. Práci věnoval velké množství času. V průběhu řešení práce byl jasně patrný jeho zájem o danou problematiku. Pracoval iniciativně, samostatně a své průběžné výsledky prezentoval na pravidelných konzultacích v průběhu celého studia. Všechny body zadání byly splněny. Na základě nastudovaných znalostí a zkušeností z provozu předchozího řešení bezdrátové časomíry, kterou student realizoval jako svoji středoškolskou práci, definoval nutné vylepšení a nové požadavky na celý distribuovaný systém měření času. Výsledkem práce je tak nové zařízení určené pro měření času při sportovních akcích. Všechny požadavky student splnil a výsledky jsou uvedeny v závěrečné kapitole. Student věnoval řešení práce dostatek času, jednotlivé úkoly si vhodně rozvrhl, a proto se v závěru nedostal do časové tísně. Dosažené výsledky i formální zpracování práce jednoznačně svědčí o bakalářských schopnostech studenta. V některých ohledech splňuje tato práce dokonce kritéria kladená na práci magisterskou. Předložené práci navrhuji hodnocení: výborně - A.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Horák, Karel

Předložená bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací sportovní bezdrátové časomíry. Úkolem studenta bylo realizovat časomíru pro přesné měření sportovních či jinak tréninkových událostí v řádech setin sekundy. Výraznou výhodou studenta bylo, že podobné, i když velmi zjednodušené zařízení navrhoval už na střední škole. Po formální stránce je dokument práce dobře rozvržen do rovnoměrně obsáhlých kapitol a obsahuje jen málo typografických a gramatických chyb, paradoxně ale docela výrazných popř. těžko čitelné texty na obrázku 8 nebo číslování literatury od indexu 3 apod. Z odborného pohledu student navrhl primární a sekundární jednotku systému měření času, které postupně vyhodnocují časoměrné údaje a získávají data z koncových zařízení, snímačů. Jednotky jsou navrženy jako bezdrátové pro efektivní použití na sportovištích a rychlou instalaci zejména v rámci tréninku např. hasičských záchranných sborů. Sekundární jednotka sbírá data v terénu a je tedy od základu navržena s IP56 a komunikuje s primární, tedy hlavní vyhodnocovací jednotkou v bezlicenčním pásmu na kmitočtu 868 MHz. Obě jednotky běží na MCU Microchip, řada PIC24FJ. Celou prací se táhne zřejmá linie praktické realizace (popis modulů pro bezdrátový přenos, komunikační protokol, návrh hardware na bázi MCU Microchip atd.), tím spíš musím ocenit velmi čtivý způsob, jakým autor popisuje provedené návrhy a experimenty. Práce má tedy dobrou a hlavně vyváženou úroveň jak po formální tak odborné stránce. Vzhledem k důsledné praktické realizaci průmyslového charakteru je dobré zmínit, že časoměrný systém má podle mého názoru po odladění chyb ve firmware a při správně zvolené cenové politice také určitý ekonomický potenciál. U takto zdařilé práce není třeba sáhodlouze popisovat obsah všech jednotlivých kapitol, stručně tedy uvádím, že všechny body zadání byly splněny a že úroveň celé práce převyšuje běžná měřítka bakalářského stupně. Proto tuto práci jednoznačně doporučuji k obhajobě před komisí s výborným hodnocením.

Navrhovaná známka
A
Body
93

Otázky

eVSKP id 73428