BALÁŽ, J. Sběr a vyhodnocování dat v soláriu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Havlíková, Marie

Pan Baláž je studentem kombinovaného studijního programu. V minulém školním roce 2012/2013 se nedostavil k obhajobě semestrálního projektu a bakalářskou práci se stejným zadáním neodevzdal. V letošním školním roce semestrální projekt obhájil. Úkolem bakalářské práce bylo navrhnout a implementovat řídicí algoritmus mikrokontroléru pro solární jednotku a v prostředí LabVIEW vytvořit komunikační program pro monitorování veličin v řídicím obvodě. Student si téma zvolil sám a pracoval samostatně. Komunikace se studentem probíhala převážně elektronickou formou. Konzultovány byly zejména formální úpravy dokumentu. Psaný dokument byl poměrně nepřehledný, grafické závislosti postrádaly základní popisné charakteristiky. Práce s odbornou literaturou byla na standardní úrovni. Realizační část bakalářské práce student upravoval a dokončoval v mírné časové tísni, konečnou verzi pak odevzdal v řádném termínu. Komunikace byla bezproblémová. Menší výhradu mám k rozvržení časového harmonogramu řešení. Zadání bakalářské práce student splnil s výhradou. Neověřil funkčnost komunikačního software LabVIEW v reálném provozu.

Navrhovaná známka
D
Body
65

Posudek oponenta

Bejček, Ludvík

Zadání (téma) bakalářské práce (BP) je aktuální , náročností se řadí k obtížnějším (rozsáhlejším), ale s ohledem na to, že na vypracování měl posluchač dva roky, je průměrné. BP se zabývá problematikou solárií, konkrétně erytemální složkou spektra jejich záření. Cílem (zadáním) je jeho kvalitativní i kvantitativní vyhodnocení (monitoring) a event. korekce této intenzity ozáření. Jedná se tedy o rozbor problematiky, výběr a návrh měřicí i regulační části včetně ovládacího SW, realizace a experimentální ověření. Formálně je BP sepsaná na 95 číslovaných stranách ve slovenském jazyce, grafická úprava je dobrá. K BP mám jenom několik věcných i formálních poznámek a připomínek: - Rozbor, diskuze a výběr měřicí části, která je v daném případě dominantní, je zcela nedostačující a nevyhovující - Volba čidla snímače (i když jen koncepční) není správná (odkazy na soubory 46_min.xls a 46_min3.xls na CD nesouvisí s předloženou prací) - Chybí popis použitých zdrojů záření, jejich charakteristiky a rozbor možností jejich řízení - Chybí úrovně signálů pro řídicí jednotku - Zařízení (systém) z výše uvedených důvodů nebylo realizované a ověřené - Uváděné součástky v příloze jsou pouze inventární seznamy ne rozpisky - Bibliografická citace (Literatura) neodpovídá ČSN ISO 690 a ČSN ISO 7144 - Vynechávání mezery mezi hodnotou a jednotkou veličin Věcně: Domnívám se, že předložená BP svým obsahem nesplňuje zadání . Závěr: S ohledem na uvedené skutečnosti, domnívám se, že předložená Bakalářská práce p. Juraje Baláže nesplňuje požadavky zákona č. 111/98 Sb,. §47, odst. 4 a proto práci nedoporučuji k obhajobě (hodnocení F). Pokud p. Juraj Baláž, při souhlasu vedoucího práce a především komise pro SZZ, předvede celé zařízení kompletně funkční a vyhovující ve všech bodech zadání, navrhuji hodnocení E.

Navrhovaná známka
F
Body
45

eVSKP id 74103