MACHÁČEK, P. Tepelné motory pro využívání odpadního tepla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Jedelský, Jan

Pan Pavel Macháček měl za úkol provést popis několika netradičních tepelných oběhů využívajících nízkopotenciální zdroje tepla s uvedením jejich typických aplikací a rešerší několika tepelných motorů využívajících tyto oběhy. Dalším cílem byl výpočet jejich tepelného oběhu a vzájemné porovnání těchto motorů. První část řešení této bakalářské práce souvisela převážně s vyhledáním informací v dostupné odborné literatuře a jejich následném zpracování. Student řešení provedl ve zcela dostačující hloubce. Prokázal dobrou schopnost orientovat se v odborné, zejména cizojazyčné literatuře i smysl pro technickou práci. Práce byla ztížena malým množstvím dostupných informací a obtížným vyhledáváním údajů k motorům využívajícím netradiční tepelné oběhy a to jak od jejich výrobců tak provozovatelů. V druhé, realizační části práce student aplikoval a rozšířil své znalosti z oblasti termomechaniky. Provedl výpočet pro idealizovaný tepelný oběh Stirlingova motoru, Braytonův cyklus s vnějším přívodem tepla a Organický Rankinův cyklus. Dále provedl vzájemné porovnání těchto motorů. Student postup práce často konzultoval s vedoucím a řídil se jeho radami a připomínkami. V dostatečné míře využíval dostupné literatury, pracoval pečlivě a systematicky. Prokázal schopnost samostatně řešit problematiku a aplikovat poznatky získané během studia.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Lízal, František

Cílem bakalářské práce bylo popsat 3 až 4 netradiční tepelné oběhy vhodné pro využití odpadního tepla, získat informace o provozních parametrech a konstrukci motorů využívajících tyto oběhy a vypočítat jejich termické účinnosti. Dále měl diplomant specifikovat několik porovnávacích kritérií a na jejich základě provést srovnání oběhů. Autor práci rozdělil do šesti částí. Po úvodu následuje kapitola, která se věnuje popisu čtyř vybraných cyklů, konkrétně: Stirlingovu cyklu, organickému Rankinovu cyklu, cyklu plynové turbíny s externím spalováním a Kalinovu cyklu. Třetí kapitola je věnována porovnání parametrů reálných cyklů na základě dat dostupných od výrobců. Ve čtvrté kapitole je proveden výpočet parametrů, které autor použil k v porovnání oběhů uvedenému v páté kapitole. V závěru autor hodnotí úroveň dosažených výsledků. Práce obsahuje pouze malé množství přepisů a pravopisných chyb, grafické zpracování je na dostatečné úrovni. K obsahu mám jen několik poznámek. V obr. 3 vlevo na straně 13 křivky 1-2 a 3-4 nepřipomínají izotermy, které by měly ideálnímu cyklu odpovídat. V kapitole zabývající se parametry reálných oběhů není uveden cyklus plynové turbíny s externím spalováním, patrně pro nemožnost získat data od výrobců, což však není v práci explicitně uvedeno. V kapitole pojednávající o výpočtu porovnávacích parametrů je vynechán Kalinův cyklus, což autor omlouvá přílišnou složitostí tohoto cyklu, takže výpočet by přesahoval rámec bakalářské práce. Tuto omluvu považuji za oprávněnou. Na straně 30 diplomant uvádí, že rekuperátor nemá podstatný vliv na termickou účinnost organického Rankinova cyklu (ORC), v závěru kapitoly na str. 31 však píše, že termická účinnost roste přibližně lineárně s účinností rekuperátoru. Také v rovnici (24) na str. 27 se účinnost rekuperátoru vyskytuje, takže by se měla projevit. Výpočet nebylo možné ověřit, neboť nejsou uvedeny použité vstupní hodnoty. Celkově práci hodnotím kladně, cíle zadání byly splněny v dostatečném rozsahu a kvalitě a proto práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 29156