BUGÁR, L. Řídicí systém mobilního robotu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Hynčica, Ondřej

Zadání si student vymyslel sám, mým úkolem bylo ho především brzdit. Při řešení student postupoval velmi aktivně a s nadšením, které se běžně nevidí. Přicházel s náměty a možnostmi rozšíření, variantami řešení a s novými čidly. Velmi oceňuji, že i přes kutilský zápal si ochotně dostudovall nové postupy a vývojové nástroje. Samostatně si nastudoval problematiku RTOS a realizoval zdařilý návrh řídicího programu. Práci věnoval velké usilí i množství času.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Jílek, Tomáš

Zadání bakalářské práce patří po stránce odborné ke složitějším zadáním, nicméně student řešení některých částí poměrně zjednodušil. V jeho kontextu způsobu řešení práce ji lze hodnotit jako středně náročnou. Po stránce časové lze práci označit jako náročnější z důvodu nutnosti studia širšího spektra problematiky, které zadání zahrnuje. Všechny body zadání lze považovat za splněné. Některé části jsou ale zdokumentovány velmi zkráceně. Např. bod 3 týkající se bezdrátového komunikačního modulu je popsán pouze na jedné straně. Autorem prezentované znalosti lze hodnotit jako průměrné. Velká část práce je psána povrchním způsobem bez bližších podrobností. Z některých částí je patrné, že autor dané problematice příliš neporozuměl. V práci se např. píše, že je pro komunikaci použit router, ale detailnější informace o komunikačním systému uvedeny nejsou. Směrování dle mého názoru není použito. Dále autor např. dává dohromady informaci o manuálním ostření a velikost clonového čísla použitého objektivu na IP kameře. Těchto nepřesných a místy až zavádějících výkladů lze v práci najít velké množství. Autor také v některých místech nedostatečně popisuje vlastnosti použitých prostředků (např. typ řízení podvozku). Autorem zvolená koncepce mobilního robotu je standardní. Teoretický rozbor týkající se otáčkové regulace stejnosměrného motoru by si zasloužil rozšířit. Možnost podřízené proudové smyčky není vůbec zmíněna. Taktéž vliv zátěžového momentu není uveden. Struktura navrženého regulátoru není uvedena, takže není zřejmé, které nelinearity byly nakonec do návrhu zaneseny. Ověření chování rychlostního regulátoru v reálných pracovních podmínkách není provedeno. Práce vychází ze semestrálního projektu řešeného v loňském roce v předmětu Základy robotiky. Autorův přístup je ryze praktický a vychází z intuitivních řešení, která nejsou dostatečně založena na odpovídající teorii. Podstatná část práce je dílem autora vzhledem k popisu konkrétní realizace mobilního robotu. Obecné úvodní popisné části vycházejí z převzatých zdrojů, které jsou ve velké míře citovány. Práce je vyhovujícím způsobem strukturována. Obsahuje vysoké množství gramatických chyb, zejména skloňování slov. Místy má charakter strojového překladu. Formální náležitosti (např. prohlášení) jsou psány česky, samotná práce je ale psána slovensky. V textu jsou také zbytečně používána anglická slova, která jsou skloňována podle slovenské gramatiky, i když mají tato slova přímý slovenský ekvivalent – např. tasky/úlohy. V rovnicích se často vyskytuje celé slovo místo odpovídajícího symbolu. Místy je jako desetinný oddělovač použita tečka. I přes uvedené nedostatky student projevil bakalářské schopnosti a proto práci doporučuji k obhajobě. Navrhuji hodnocení 76 bodů (C).

Navrhovaná známka
C
Body
76

Otázky

eVSKP id 73689