JANÍK, D. Zdroje světla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Havlíková, Marie

Cílem bakalářské práce bylo proměřit elektrické a světelné parametry doporučených zdrojů světla v souladu s požadavky firmy AFIMO CZ. Student si toto externí zadání sám zvolil a o danou problematiku se velmi zajímal, o čemž svědčí obsáhlá literární rešerše. Student se zúčastnil různých seminářů a přednášek zaměřených na nové trendy v LED osvětlení, konaných ve firmě AFIMO CZ nebo na Ústavu elektroenergetiky (UEEN). Student ve větší míře využíval ústní konzultace, na kterých podával průběžné informace o stavu rozpracovanosti bakalářské práce. Přes počáteční mírnou nesamostatnost v závěru řešení iniciativně realizoval experimentální měření. Student si dobře si rozvrhl časový harmonogram, nepodcenil náročnost a šíři zadání bakalářské práce, nedostal se do časové tísně a práci odevzdal před stanoveným termínem. Kladně hodnotím zodpovědný přístup a bezproblémovou komunikaci. Zadání bakalářské práce bylo splněno v celém rozsahu.

Navrhovaná známka
A
Body
92

Posudek oponenta

Bejček, Ludvík

Zadání (téma) bakalářské práce (BP) je aktuální jak z pedagogických (výukových) důvodů, tak i požadavků praxe měřicí techniky. Je velmi vhodné pro Bakalářskou práci. Zabývá se rozborem a srovnáním komerčních zdrojů světla. Přínosem je snaha o stejné srovnávací kritéria získaná jak z dostupné technické literatury (dokumentace), tak i experimentálních ověřování základních fotometrických veličin stejnou metodikou měření a instrumentací. Formálně je BP sepsaná na 79 číslovaných stranách v českém jazyce. Grafická úprava je velmi pěkná , pouze v kontrastu zadání SP podání barev některých obrázků odpovídá indexu Rd

Navrhovaná známka
A
Body
91

eVSKP id 73319