GALUŠKA, J. Maximální dosažitelné účinnosti jednostupňových spirálních čerpadel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Rudolf, Pavel

Student se zabývá rozborem nové normy předepisující minimální hodnoty účinnosti odstředivých čerpadel na studenou vodu prodávaných na evropském trhu. Správně identifikoval, že potenciálně daleko vyšší hydraulické ztráty a tedy i nižší efektivita celého procesu čerpání jsou spojeny s projekčním návrhem hydraulického systému (délkové a místní hydraulické ztráty). V tomto bodě je nutné konstatovat, že se nedržel zadání. Na druhou stranu projevil inženýrský cit a zdravý rozum. Dále je nutné zdůraznit, že studetova práce není pouhou rešerší, ale že svou hypotézu dokázal na příkladu reálného vodárenského systému. Bohužel úroveň práce zbytečně snižují časté gramatické chyby a ojedinělé nepřesné formulace. Práci doporučuji k obhajobě a po úspěšném obhájení udělení titulu bakalář.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Fic, Miloslav

V bakalářské práci je diskutována dosažitelná účinnost jednostupňových spirálních čerpadel se zaměřením na současná nařízení Evropské unie, která omezují spodní hranici účinnosti vybraných druhů spirálních čerpadel prodávaných v zemích EU. V práci je uveden souhrn směrnice 2009/125/EC pro oběhová a vodní čerpadla včetně výjimek. Přehledným způsobem student naznačil postup pro měření a výpočet indexu EEI a indexu MEI, které dle evropské směrnice charakterizují dosažitelnou účinnost čerpadel. Trend zvyšování účinnosti výrobků na evropském trhu vede na optimální návrhy čerpacích systémů. Tomuto tématu je v práci věnována kapitola Účinnost čerpacího systému. Student na příkladu návrhu difuzoru ukázal, že nesprávný návrh hydraulického prvku vede k mimooptimálnímu provozu čerpadla, s jinak vysokou účinností. V rámci modelového výpočtu čerpadla je provedeno vyhodnocení vybraného čerpadla dle evropské směrnice. Student prokázal schopnost srozumitelně interpretovat získané informace bez výrazných gramatických nedostatků. Bakalářská práce je poměrně krátká. Struktura práce byla zvolena vhodně. Častějším jevem byly zmatečné odkazy na špatná čísla obrázků, kapitol a vztahů. Odkazy jsou v textu barevně zvýrazněny, což nemá souvislost s barvou číslování. Nevhodná volba textové šablony patrně zapříčinila nedostatky ve formátování obrázku 3.6 a rovnice pro výpočet minimální požadované účinnosti na straně 19. V jednostranně tištěné práci se liší odsazení okrajů sudých a lichých stran. Student se v práci odklonil od původních cílů práce a nevěnoval prostor vztahu jednotlivých částí čerpadla a jejich vlivu na celkovou účinnost. Student se zaměřil nad rámec zadání na vzorový příklad návrhu čerpacího systému. Přes zmíněné nedostatky student prokázal, že se v problematice orientuje. Doporučuji jeho práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 72351