LAINKA, P. Metody pro určování vlastností biomasy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Hrnčířová, Michaela

Bakalářská práce se zabývá především vlastnostmi biomasy, které jsou důležité pro její kvalitní spalování. Práce je dobře členěná a obsahuje všechny náležitosti požadované v zadání. Student k práci přistupoval zodpovědně a samostatně, proto práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Špiláček, Michal

Tato práce je rozdělena na dvě části. První, rešeršní, se zabývá popisem hlavních vlastností biomasy pro energetické účely. Zde je zapomenuta jedna z nejdůležitějších vlastností, a to technologické zpracování, např. jestli jsou to kusy dřeva, nebo štěpka. V této části se nejvýrazněji projevuje autorův neduh: problém se slohem a stylistikou, kdy občas má čtenář s popisem problémy. Např. na straně 22 vysvětlení, že tvrdé a měkké dřevo má srovnatelnou výhřevnost. Dále se zde objevují vícekrát stejné informace za sebou, např. strana 19, 6. a 7. věta pod rovnicí (3) vyjadřují to stejné. Některé informace jsou zde předkládány jako fakta, i když by se o nich dalo diskutovat. Např. na straně 17 tvrzení, že vlhkost paliva je základní parametr pro výběr spalovacího zařízení nebo na str. 24 tvrzení, ze kterého jde pochopit, že chlór v rostlinách je nepřináší problémy. Dále jsou v první části popsány metody pro určování vlastností biomasy. Tato kapitola je sepsána přehledně a logicky. Po ní následuje už praktická část, kdy si autor laboratorně vyzkoušel metody pro určování vlastností biomasy. Celá práce je na dobré grafické úrovni, ale práce s citacemi je na úrovni horší, protože autor necituje jednotlivá fakta a data, ale citace pouze uvádí za celým odstavcem. Práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 72032