KAKÁČ, M. Slinuté karbidy pro obrábění korozivzdorných ocelí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Humár, Anton

Pojetí bakalářské práce vychází z velmi dobrých znalostí aplikací nejnovějších trendů v oblasti dané problematiky, uchazeč prostudoval a ve své práci využil poznatky získané studiem velmi rozsáhlého souboru odborné literatury (knižní publikace, odborné časopisy, výukové texty, firemní materiály a především nejnovější internetové zdroje, celkem 49 odkazů). V celém průběhu zpracovávání bakalářské práce byla pracovní morálka uchazeče příkladná, pracoval velmi iniciativně, postup při zpracovávání bakalářské práce pravidelně konzultoval s vedoucím práce a pracovníky společnosti WNT Česká republika, s.r.o., Velké Meziříčí. Plně prokázal schopnost zpracovat, analyzovat a interpretovat prostudované materiály a využít doporučení vedoucího práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Sedlák, Josef

Posuzovaná bakalářská práce je zpracována v souladu se zadáním na výborné úrovni. Jedná se o práci zabývající se problematikou obrábění korozivzdorných ocelí pomocí povlakovaných a nepovlakovaných slinutých karbidů. Teoretická část práce se zabývá rozdělením korozivzdorných ocelí, jejich vlastnostmi a užitím v praxi. V práci je dále rozebrána charakteristika slinutých karbidů z hlediska výroby, rozdělení, značení, způsobu povlakování, aplikačních oblastí a současných trendů vývoje u vybraných výrobců nástrojů a nástrojových materiálů. Práce je ukončena rozborem, vyhodnocením a porovnáním pracovních podmínek, které uvedení výrobci (WNT, Pramet Tools, Sandvik Coromant) doporučují pro obrábění korozivzdorných ocelí. Součástí práce je také provedený praktický test na kroužcích z austenitické korozivzdorné oceli za pomoci vybrané řady VBD od firmy WNT s následným doporučením. Je zřejmé, že student věnoval zpracování bakalářské práce potřebnou pozornost. Po grafické stránce je práce zpracována rovněž na výborné úrovni. Podklady potřebné pro svoji práci student čerpal z literárních, odborných, ale převážně z elektronických zdrojů, o které se také opírá. V práci se vyskytují drobné formální náležitosti a drobné překlepy. Při řešení bakalářské práce postupoval student správně. Prezentované výsledky jsou přesvědčivé a jsou přehledně uspořádány pomocí obrázků, tabulek a grafických závislostí. Práce je přehledná a srozumitelná. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že student splnil zadání v plném rozsahu, a proto doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 70987