PROKEŠ, T. Kompletní projekt a realizace výroby součásti na CNC frézce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Mouralová, Kateřina

Student splnil cíle práce a vytvořil kompletní technologii pro výrobu součásti „lopatka“. Práce je velmi obsáhla a prokazuje praktické zkušenosti a znalosti, mimo jiné i znalost programu Inventor. Student zpracoval i kvalitní ekonomický propočet. Grafická a stylistická úprava je na dobré úrovni a prokázal i schopnost práce s literaturou. Student pravidelně docházel na konzultace a byl pečlivý při zpracovávání bakalářské práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kalivoda, Milan

Projekt je sestaven v podmínkách konkrétní firmy, která má své specifické zázení, k tomu musel autor přihlédnout. V etapách TPV autor využívá softwarové podpory, kterou firma disponuje. Jedna z kapitol je věnována konstrukci a výrobě upínacího přípravku, další jiná konstrukci a výrobě speciální frézy. Tyto položky byly potřebné pro momentální verzi vlastní výroby zadané součásti "lopatka". Během výroby byly na stroji operativně řešeny úpravy v automatickém cyklu, neodladěné předem v softwarovém návrhu. Závěrečné kapitoly rozebírají, jak je ekonomika výroby závislá na sériovosti, přičemž v kapitolách TPV je zmíněn i Flow diagram pro posouzení činností ve firmě. Celkově lze konstatovat, že autor zpracoval zadání v daných podmínkách na odborné úrovni, která odpovídá standardu současné doby.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 71906