LATTENBERG, P. Barevné možnosti umělých pískovců na geopolymerní bázi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Opravil, Tomáš

Student Pavel Lattenberg (Mgr.) navazuje svou prací na předchozí studium na MU v oboru restaurování. Bakalářskou práci "Barevné možnosti umělých pískovců na geopolymerní bázi" zpracoval samostatně a při experimentech v laboratoři hojně využíval poznatků z literární rešerše, která je zpracována velice kvalitně. Práci hodnotím známkou A a doporučuji ji k obhajiobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kalina, Lukáš

Bakalářská práce Pavla Lattenberga se orientuje na možnosti přípravy syntetických pískovců alkalickou aktivací metakaolinu a vysokopecní strusky. Práce je velmi přehledně řazena do ucelených kapitol, které na sebe navzájem smysluplně navazují. Teoretické část byla zpracována na základě použití aktuální české i zahraniční literatury. Systém vývoje konečné verze pojiva je doplněn jak stanovením mechanických vlastností, tak i barevnou fotodokumentací, která vystihuje důležitost vzhledu vyvíjeného syntetického pískovce. Závěr práce výborně shrnuje jak výhody, tak ale i technologické problémy, které výrazně ovlivňují použití materiálu v praxi. Bakalářskou práci hodnotím známkou A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 33173