KELAROVÁ, M. Komunikační mix vybraného produktu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Milichovský, František

I přes drobné nedostatky je zpracovaná bakalářská práce na velmi dobré úrovni. Ot.: Jaké jsou předpokládané výnosy u jednotlivých uvažovaných přístupů (s. 81)?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Uhrová, Pavlína

Zpracování takto rozsáhlé práce, navíc ve velmi dynamické kategorii jako jsou nealkoholické nápoje, vyžadovalo analýzu značného množství informací o společnosti i jejím okolí a také znalost aplikace řady metod situační analýzy. Studentka se z hlediska zvoleného postupu s problematikou vyrovnala ve všech souvislostech. Kladně hodnotím zejména přístup studentky při návrhu marketingových aktivit, znalost problematiky a samotné společnosti. Kladně také hodnotím poměrně vysoký vzorek respondentů dotazníkového šetření. BP má velmi dobrou odbornou úroveň. Všechny analýzy a navržená řešení byla pečlivě zpracována s ohledem na skutečný stav společnosti a její okolí. Dle mého názoru jsou výsledky a návrhy učiněné v BP skutečně realizovatelné v praxi. Je zřejmé, že studentka velmi aktivně spolupracovala se zástupci firmy a práce je založena na reálných základech a zkušenostech z praxe. Celkově shledávám předloženou bakalářskou práci za velmi zdařilou, neboť je nejen dobře zpracovaná, ale také využitelná v praxi.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 73125