BLAŽEK, O. Řídicí systém odprášení obloukových tavících pecí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Huták, Petr

Práce se zabývá popisem řídicího systému odprášení obloukových pecí. Řídicí systém je distribuovaný a je založen na programovatelných automatech fy Siemens. Řízení je převážně kombinační, ale některé části systému např. škrticí klapky a pohon hlavního ventilátoru jsou řízeny zpětnovazebně PID regulátory. Rozsah práce je poměrně široký. Obsahuje popis všech částí systému od čidel, přes řídicí systémy až po akční členy. Těžiště práce spočívá ve vlastním návrhu řídících algoritmů a jejich vzájemné spolupráce v rámci celého technologického procesu včetně vzdáleného monitoringu. Diplomant pracoval velmi samostatně, při vlastní realizaci musel zvládnout poměrně obsáhlou problematiku tohoto komplexního úkolu.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Klíma, Bohumil

Předmětem práce je návrh a realizace systému odprášení obloukových pecí. Práce je rozdělena do tří hlavních kapitol a dále obsahuje krátký závěr. První kapitola se věnuje popisu jednotlivých částí systému, jeho akčních členů a snímačů a popisuje účel jednotlivých regulačních smyček. Druhá kapitola popisuje fyzickou realizaci – provedení řídicího systému a systém vizualizace celého procesu a požití návrhových/vývojových nástrojů. Třetí kapitola je velice krátká, popisuje časový postup realizace a dodatečné úpravy řídicího systému. Vlastní závěr práce je poněkud stručný a shrnuje obsah práce. Popisované realizované dílo je komplexní a obsáhlé. Jsou prokázány znalosti z oboru automatizace, měření, elektrických pohonů a teorie řízení a dále jsou prokázány dovednosti aplikovat automatizační prvky pro řízení technologických procesů a odladění technologických procesů. Práce je po grafické a jazykové stránce na dobré úrovni. Výhradu mám k obr. 6 a obr. 9 které jsou těžko srozumitelné. Bloky schémat jsou představovány fotografiemi bez textového popisu. Z obsahového hlediska se jedná především o popisnou práci. Výsledky jsou prezentovány především fotografiemi aplikovaných částí a obrazovek uživatelských rozhraní. Jediným měřeným výsledkem je odezva řízení podtlaku ve vzduchotechnice.

Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 72637