KOSHELEV, M. Návrh synchronního reluktančního motoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Vítek, Ondřej

Diplomant zpracoval poměrně náročné téma. Pracoval dobře s dostupnou literaturou, využíval pravidelných konzultací a aktivně a samostatně plnil zadané úkoly. Navrhl a pomocí MKP modelů ověřil řadu variant SRM. Rozsah provedených prací je značný, zadání splnil v plném rozsahu.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Ondrůšek, Čestmír

Diplomant se ve své diplomové práci zabývá návrhem synchronního reluktančního motoru. Práce je rozdělena do pěti kapitol a má spolu se třemi přílohami 65 stran. V první kapitole je stručně vysvětlen princip funkce a konstrukční zvláštnosti rotoru synchronního reluktančního stroje. Chybí klasická literární rešerše. Tato kapitola rovněž obsahuje matematický popis motoru. Druhá kapitola obsahuje analýzu motoru s vyniklými póly analytickými metodami výpočtu, třetí kapitola totéž metodou konečných prvků. V prostředí FEMM a Ansys Maxwell. Ve čtvrté kapitole jsou výsledky měření a porovnání s analytickým výpočtem a s výsledky získané počítačovou simulací. Pátá kapitola pojednává o návrhu synchronního reluktančního motoru s bariérami magnetického toku. Součástí kapitoly je také simulace napájení z měniče programem Maxwell-Simplorer. K práci mám následující připomínky: 1) Na str. 24 je nesprávné terminologie „počet pólpárů“, „počet pólů“ s označením písmenem p v několika výrazech. 2) Na str. 44, obr. 3.12 nejsou označeny průběhy veličin 3) Str. 50, třetí ř. pod obr.: …“Jak je na obr. vidět při protékání proudu… „ - z obr. není nic vidět… 4) V poslední třetině práce je výrazný nárůst překlepů a formálních chyb. Diplomová práce obsahuje obecně řadu pravopisných chyb (několikrát špatně napsané „analitický“ i když několikrát je totéž slovo napsané správně. Dále např. „účinek místo „účinnost“ atd. Vzhledem k tomu, že diplomant je cizinec, musím jazykovou stránku hodnotit, zejména po stylistické stránce, velmi dobře. Závěr: Práce odpovídá požadavkům na diplomové práce podle příslušných zákonných předpisů a doporučuji ji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
93

Otázky

eVSKP id 71109