JÁNOŠÍKOVÁ, G. Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Chalupský, Vladimír

Předložená práce je zaměřena na podstatný rys řídících aktivit firemního vedení - oblast spokojenosti zákazníků má bezesporu klíčový vliv na to, jakým způsobem ji zákazníci hodnotí, případně do jaké míry ji doporučují dalším firmám ve svém okolí. Uplatněné postupy se drží zavedených zvyklostí, výsledkem je solidně zpracovaná práce bez žádných překvapivých či "průlomových" zjištění - otázkou je, zda je to "díky" standardním postupům (včetně volby metod zjišťování údajů a formulaci otázek), nebo nižší invencí při hledání možného nesouladu mezi očekáváním zákazníků a vnímáním úrovně poskytovaných výrobků a služeb. Při diskusi prosím o zodpovězení těchto otázek: 1. Jaké je využití kapacit firmy? Jaký je prostor pro případné zvyšování objemu výroby? Jaký je dosavadní a očekávaný vývoj poptávky po produktech, které firma poskytuje? 2. Při doporučování účasti na veletrzích správně uvádíte, že před jejich účastí je nutné si jasně uvědomit, jaké cíle chceme dosáhnout. Mohla byste tyto cíle konkretizovat? Jakým způsobem doporučujete hodnotit přínosy účasti firmy na veletrhu?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Cíle bakalářské práce jsou jednoznačně formulované, autorka se zaměřila na analýzu spokojenosti zákazníků ve vybrané firmě a na návrhy opatření ke zvýšení této spokojenosti. Jedná se o "standardní" zadání bakalářské práce, orientované na problematiku spokojenosti zákazníků a provedené "standardními" metodami.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Zvolený postup řešení je pro toto zaměření bakalářských prací obvyklý, autorka využila dostupné metody pro poznání současné úrovně spokojenosti zákazníků a pro odhalení určitých nedostatků, které je možné odstranit. Zvolené metody jsou adekvátní svému účelu, použitý dotazník však nevyužívá maxima možností, které se v této oblasti nabízí. V práci také postrádám detailnější popis firem, které byly zahrnuty do dotazníkového šetření.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A Výsledky analýz jsou jednoznačně interpretované, vyvozené závěry odpovídají zjištěním.
Praktická využitelnost výsledků C Uvedená doporučení jsou využitelná, rezervy vidím v poměrně malé propracovanosti návrhů - viz např. doporučení k využití účasti na veletrzích.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Z pohledu terminologie považuji za nedostatek autorčino pojetí strategie firmy - viz formulace na str. 36 - 37. Formálním nedostatkem je také nedůsledné oddělování označení % v textu, nerespektování rozdílů mezi 74% a 74 %...
Práce s informačními zdroji, včetně citací A Odpovídá nárokům
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Hajdíková, Kamila

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 70301