SVOBODA, J. Podnikatelský plán pro založení malého podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Koudelková, Petra

Autor vypracoval business plán pro založení malého podniku - společnosti s ručeným omezeným, který se transformoval z živnosti. Jsou zde popsány všechny povinnosti, které musí živnostník udělat při přechodu na s.r.o. Práce má všechny důležité náležitosti, které má business plán obsahovat. Finanční plán mohl být trochu víc propracovaný. Otázka k obhajobě: 1) Skutečnost, že podnik je rodinný řadíte jak do silných, tak i do slabých stránek ve SWOT analýze. Můžete vysvětlit, jak to bylo myšleno? Co na rodinném podniku považujete za výhodu a co naopak za nevýhodu? 2) Dále ve slabých stránkách uvádíte "poruchovost strojů". To znamená, že s tím máte jisté zkušenosti. Jak se proti tomu budete bránit?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Konečný, Marek

Analýza prostředí a marketingový plán vychází ze standardně používaných metod pro hodnocení podnikatelských plánů. Velmi kladně lze hodnotit podrobné zpracování stávající konkurence společnosti. Z vlastního zpracování podnikatelského plánu je zřejmá autorova velmi dobrá znalost daného oboru a prostředí rodinné firmy. Všechny součásti plánu jsou podrobně popsány a výsledný finanční plán se jeví jako realistický. Pozitivní na práci je skutečnost, že autor usiluje o praktickou realizaci navrhovaného podnikatelského plánu. Navrhované řešení se jeví jako velmi dobře implementovatelné v praxi, zejména s ohledem na již získané zkušenosti. Konstatuji, že předložená práce naplňuje stanovené cíle a splňuje obsahové i formální nároky kladené na práce tohoto typu. Jako oponent práce doporučuji tuto práci k obhajobě a navrhuji hodnotit práci klasifikačním stupněm B – velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 69166