ZAPLETAL, O. Analogový kytarový multiefekt [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Staněk, Miroslav

Předložená bakalářská práce pana Ondřeje Zapletala se zabývá realizací analogového kytarové multiefektu, který je tvořen třemi dílčími efekty. Pan Zapletal danou problematiku pečlivě prostudoval a po dohodě s vedoucím práce navrhl a zrealizoval nejen zkreslovací efekt, šumovou bránu a delay, ale i napájení celého multiefektu. Student celé zařízení umístil do kovového šasi, které sám navrhl, tak, aby bylo možné multiefekt používat v reálných situacích. Pan Zapletal také v závěru předložené práce kriticky zhodnotil svůj výrobek a nastínil možnosti jeho vylepšení. O funkčnosti a možnostech nastavení vypovídají perfektně pořízené zvukové nahrávky. Velice si vážím pečlivosti a zájmu pana Zapletala o dané téma. Student pravidelně docházel na konzultace, kde předkládal své nápady a možné postupy. Po formální stránce je předložená práce v pořádku a obsahuje pouze několik akceptovatelných chyb. Pan Ondřej Zapletal tedy perfektně prokázal schopnost samostatné práce i své dovednosti v oboru Elektrotechnika a Sdělovací Technika (EST), a tudíž doporučuji předloženou práci ohodnotit stupněm A.

Navrhovaná známka
A
Body
99

Posudek oponenta

Petržela, Jiří

Předložená bakalářská práce se zabývá vybranými zvukovými efekty a jejich realizací. Po prostudování práce lze jednoznačně konstatovat, že tato je zpracována přehledně a pečlivě. Jednotlivá obvodová zapojení jsou detailně vysvětlena a doplněna nezbytnými výpočty pasivních součástek. Z předložených simulací a měření je zřejmé, že zařízení pracuje správně. Za velmi přínosné považuji detailní kritické zhodnocení výsledného funkčního vzorku v závěru. Ani po formální stránce nemám k práci výhrady, obsahuje pouze minimum chyb gramatického, tedy neprincipiálního charakteru. Práce se jeví jako velmi rozsáhlá, od strany 79 je však tvořena přílohami, jejichž počet mohl být zredukován.

Navrhovaná známka
A
Body
99

eVSKP id 73201