ONDRIAŠOVÁ, P. Metody kontroly železničních kol v současné technické praxi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Juliš, Martin

Studentka Patricie Ondriašová vypracovala svojí závěrečnou práci v obecném bakalářském studijním programu, v oboru Strojní inženýrství, zcela samostatně. Téma bakalářské práce bylo iniciováno ze strany studentky stejně jako následná spolupráce se společností Bonatrans Group a.s., na základě které předložená práce vznikla. Studentka při zpracování daného tématu dostatečně prokázala zodpovědný přístup, samostatnost a ze strany školitele tak bylo třeba jen několika málo formálních zásahů do předložené BP. Rozsáhlý seznam použitých literárních zdrojů také svědčí o dobré orientaci v zadaném tématu. Celkově hodnotím práci stupněm "A" a doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Ročňáková, Ivana

Bakalářská práce předložená autorkou Patricií Ondriašovou na téma „Metody kontroly železničních kol v současné technické praxi“ o celkovém rozsahu 31 stran splňuje po formální stránce všechny potřebné náležitosti kladené na bakalářskou práci. Studentka si vybrala velmi zajímavé téma, které zpracovala do literární rešerše a při jejím vypracováním využila 24 zdrojů. Obsah této práce je přehledně a logicky rozdělen do 8 kapitol včetně použité literatury a velmi dobře popisuje zadanou problematiku. V úvodní kapitole autorka stručně popisuje historii železnic. V další kapitole je podrobně rozebrán materiál a konstrukční řešení železničních kol. V této kapitole se autorka také zabývá možnostmi pro zlepšení vlastností železničních kol (tepelné zpracování, nátěry). Kapitola 3 se podrobně zabývá destruktivními metodami zkoušení železničních kol a charakterizací makrostruktury i mikrostruktury materiálu. Kapitola 4 je zaměřena na nedestruktivní metody zkoušení železničních kol a pozornost je především věnována zkoušce vnitřní celistvosti, povrchové integritě a zbytkovému pnutí železničních kol. V kapitole 5 se autorka zabývá finální kontrolou soukolí před uvedením do provozu a popisuje zde podrobně krok po kroku kontrolu tvaru, rozměru, kvality a elektrického odporu soukolí. Pozornost je v této kapitole také věnována zkouškám kol na brzdovém zkušebním zařízení. Kapitola 6 je zaměřena na mimořádné události na železnici a jsou zde uvedeny dva konkrétní příklady železničních nehod. V kapitole 7 jsou uvedeny možnosti vývoje železnic v budoucnosti. Do této kapitoly jsou správně zařazeny vysokorychlostní vlaky, magnetické vlaky a Hyperloopy. Bakalářská práce je vypracována v doporučeném rozsahu a v souladu s platnou směrnicí, splňuje všechny zadané požadavky. Práce obsahuje drobné stylistické a formální nedostatky v textu a citacích (např. jiný použitý styl číslování v případě citace číslo 9, jiné odsazení odstavců na str. 12, 20, 23, 24), jinak je bakalářská práce na výborné úrovni a tímto ji doporučuji k ústní obhajobě s celkovým hodnocením: výborně – A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 70930