HLUBINKA, J. Domácí pivovar [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Hejčík, Jiří

Student pracoval po celou dobu samostatně, aktivně vyhledával potřebné zdroje informací a práci předkládal k pravidelným konzultacím. Připomínky vzešlé z konzultací aktivně zapracovával a téma dále rozvíjel.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Tuhovčák, Ján

Bakalářská práce Domácí pivovar studenta Jakuba Hlubinku je zaměřena na technologický proces vaření piva. Cílem práce bylo sepsat přehled technických řešení varen piva pro domácí vaření a následně navrhnout vlastní koncepci pro účely výuky problematiky měření a regulace na domovském pracovišti. Uvedených cílů bylo dosaženo, autor se však mohl pokusit víc rozvést kapitolu 4.5 Senzory a 4.9 Kontrolní panel, které mají přímou návaznost na měření a regulaci. Měřenými veličinami jsou hydrostatický tlak, pro určení objemu piva, a teplota, která je důležitá při vaření. Rozložení teploty ve varně nebude jednotné, a proto by bylo zajímavé sledovat teplotu ve vícerých místech a regulovat pomocí těchto informací například intenzitu promíchávání a ohřevu. Zchlazení mladiny a kvašení ve spilce si vyžaduje regulaci teploty také a proto mohli být i tyto informace rozebrány v uvedených kapitolách. Samotná práce je vysoce zdařilá po grafické a stylistické stránce, nevhodné je však číslování sudých stránek na vnitřním okraji stránky. Oceňuji taktéž rešeršní část práce shrnující poznatky o možnostech vaření piva a příklady samotných nano/mikro pivovarů. Návrh vlastního zařízení je pečlivě a logicky vypracován. Ve výpočtu ztrátového tepelného toku je zanedbán vnitřní součinitel přestupu tepla z důvodu, že je podstatně vyšší, než vnější součinitel přestupu tepla. Hodnotu pro vnitřní souč. přestupu tepla autor neuvádí a pro vnější souč. přes. tepla není jasné, jakým způsobem byl zjištěn. Práce pana Hlubinky poskytuje výborný základ pro pokračování v uvedené problematice s možností využití v oborové výuce. Proto práci hodnotím velmi dobře (B).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 72394