SKALKA, J. Technologie svařování svazkem elektronů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Richter, Tomáš

Předložená práce je srozumitelná, dobře a rozsáhle popisuje technologii svařování elektronovým paprskem. Je vytvořena na základě kvalitní literární rešerše. V práci jsou uvedeny možnosti využití této metody se zaměřením na rotační součásti.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vaněk, Mojmír

Předložená bakalářská práce je na velmi dobré úrovni. Autor detailně popsal fyzikální podstatu vzniku elektronového paprsku a princip funkce jednotlivých druhů svařovacích zařízení. Dále zhodnotil svařitelnost různých druhů materiálů pomocí elektronového paprsku a popsal technologii výroby se zaměřením na rotující součásti. Při práci čerpal informace z velkého množství aktuálních a především zahraničních zdrojů, čímž dokázal velmi dobrou schopnost práce s literaturou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 71897