KOPECKÝ, L. Destruktivní metody kontroly svarových spojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Vaněk, Mojmír

V průběhu zpracovávání bakalářské práce byla pracovní morálka autora velmi dobrá, pracoval iniciativně a samostatně. Při práci čerpal informace z aktuálních zdrojů a norem, prokázal schopnost zpracovat, analyzovat a interpretovat prostudované materiály. Při práci se řídil doporučeními vedoucího práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Richter, Tomáš

Práce je logicky uspořádaná, dobře popisuje veškeré destruktivní zkoušky, které se používají na hodnocení svarových spojů. Zkoušky jsou srozumitelně popsány dle aktuálních norem.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 71684