VÁVRA, J. Návrh optimalizace technologických pracovišť v malém strojírenském podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Štroner, Marek

Diplomant k dané práci Návrh optimalizace technologických pracovišť v malém strojírenském podniku přistupoval zodpovědně a svědomitě. Na zadaném tématu pracoval samostatně a využíval citované literatury uváděné v závěru práce (chybí zahraniční literatura). Kladně je také možno pochválit grafickou úroveň práce, včetně výkresové dokumentace, bez pravopisných chyb.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Dvořák, Milan

Diplomová práce má 87 s. Výkresová část je taktéž součástí DP a tvoří samostatnou přílohu. Cíle DP byly splněny. K diplomové práci mám tyto připomínky: Teoretická část práce je značně rozsáhlá, tvoří polovinu práce. Některé nepřesnosti uvádím: Na s. 34 je ve vztahu 2.35 nesoulad v označení s legendou a na s.35 taktéž ve vztahu 2.37. Kapacitní propočet uvedený na s.51- vztah 4.1 nemá odkaz na literaturu, ani legendu k vysvětlení číselných položek, např. 10, podobně 4.2, 4.3., Překlep s.78- místo stroje...stoje, v závěru, který začíná slovem cílem, místo toho, aby bylo stručné shrnutí dosažených výsledků dosažených při optimalizaci konkrétního pracoviště. V seznamu odborné literatury jsou nepřesnosti, např. zkratky: lit.8, dále chybí vypsat jména autorů u lit.16. Výkres zvolené typické součástky pro optimalizaci toku s názvem Součást šoupátko obsahuje nepřesnosti v kótování, které jsem poznačil přímo do výkresu. V další výkresové dokumentaci např. Některé nepřesnosti uvádím:Hala varianta A, příloha 3 - označení místností na výkrese nesouhlasí formálně s legendou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 71524