APPEL, M. Modelování tenkostěnných rámů mechatronických soustav s koutovými svary a jejich vliv na vlastní frekvence [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Vosynek, Petr

Předkládanou bakalářskou práci studenta Martina Appela hodnotím výborně. Student si osvojil potřebné teoretické a praktické dovednosti v oblasti výpočtového modelování v programu Ansys a Adams pro zpracování daného tématu. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hadaš, Zdeněk

Předkládaná závěrečná práce se zabývá výpočty svarových spojů metodou konečných prvků pro potřeby simulačního modelování mechatronických soustav. Byl provedeny výpočty pro různé modely svarového spoje tenkostěnné konstrukce. Práce je logicky uspořádána, ale interpretace výsledků simulací není konzistentní. Výhradu mám k úpravě výsledků a nechápu proč výsledky z ANSYS jsou vykreslovány jako graf a stejné výsledky z dalších prostředí jako Obr. - také nesedí jednotky na osách a je tak těžké tyto výsledky porovnat. Práce s literaturou má nedostatky, jinak by jsi student zjistil, že jeho popisovaná metoda je pojmenovaná podle pánů Craig & Bampton. Metody redukce dynamických modelů bylo vhodné čerpat z více zdrojů. Přes tyto výhrady byly cíle práce splněny.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 68593