WAGNEROVÁ, H. Posílení konkurenceschopnosti účetního střediska Pneuservis ve VOP GROUP, s.r.o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Zich, Robert

Autorka jednoznačně prokázala schopnost řešet komplexní problém s využitím adekvátních přístupů. řešení rozsahem zahrnuje jak dílčí, tak komplexní opatření na strategické úrovni. Práci doporučuji k obhajobě. Otázka Jakým způsobem byste představila navrhovaná opatření vedení podniku?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Cíle práce jsou naplněny na odpovídající úrovni.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A Pro zpracování je zvoleno široké portfolio analytických metod, které hodnotí společnost z různých úhlů pohledů. Podobně komplexní pohled je aplikován v oblasti teoretických východisek a při formulaci návrhů.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A Analytická část je postavena na velkém množství údajů, které autorka využívá ke zhodnocení současného stavu. Formulace závěrů analýzy opět vychází z širšího portfolia přístupu a jasně vymezuje možné směry rozvoje podniku.
Praktická využitelnost výsledků A Výstupy práce představují komplexní pohled na rozvoj konkurenceschopnosti podniku. Lze je vnímat nejen jako soubor dílčích opatření, ale také jako celkový rámec strategického rozvoje konkurenceschopnosti.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A Formální stránka práce je na odpovídající úrovni. Dílčím nedostatkem je horší grafická kvalita některých vkládaných obrázků.
Práce s informačními zdroji, včetně citací A Práce se zdroji a citacemi je na odpovídající úrovni bez závažných nedostatků.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Misiorz, Roman

Diplomová práce pojednává o velmi aktuální problematice pro naši společnost. Autorka při analýze skutečného stavu využívá více metod, které srozumitelně popisuje. Vyvozené závěry se shodují s reálným stavem. Stanovení cílů a návrhy způsobů jejich dosažení včetně vyčíslení nákladů jsou značně inspirující a pro naši společnost poučné. Diplomovou práci hodnotím jako výtečnou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 70545