ŠEVČÍK, V. Pevnostní výpočet mlýnu pro drcení uhlí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Nekvasil, Richard

Diplomant Bc. Vlastimil Ševčí prostudoval doporučenou literaturu týkající se řešené problematiky. Seznámil se s konstrukčním řešením mlýnů na drcení uhlí a prohloubil si své dosavadní znalosti v MKP software ANSYS Workbench. Ve své práci uvedl způsoby drcení uhlí a význam mlýnů pro energetický průmysl. Na základě zjištěného konstrukčního provedení mlýnu navrhl konstrukci mlýnu s velikostí kola 1 m. Skříň mlýna podrobil provoním podmínkám a vyhodnotil výsledky dle platných norem. Obdobně provedl návrh mlecího kola včetně jeho kontroli. Výsledky jeho práce mají reálný výstup a podle zhotovené výkresové dokumentace je možné navrhnout příslušné zařízení. Student splnil veškeré body zadání diplomové práce, která byla středně náročná. Práce je po své obsahové i grafické stránce zpracována na velmi dobré úrovni. Její pojetí bylo správné a velmi zdařile. V průběhu zpracování diplomové práce projevoval student aktivní zájem o řešenou tématiku již ve čtvrtém ročníku, prokázal samostatnost a schopnost řešení konkrétních problémů, které nastaly během řešení práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Buzík, Jiří

Tato práce se zabývá problematikou pevnostního výpočtu mlýnu pro drcení uhlí. Úvodní rešeršní část popisuje proces zpracování uhlí pro spálení v tepelné elektrárně a zaměření se na princip funkce ventilátorového mlýna. Následující část je věnována pevnostnímu výpočtu spirální skříně pomocí metody konečných prvků (MKP). Při kontrole spirální skříně byl použit lineárně elastický model s okrajovými podmínkami pro provozní a montážní zátěžné stavy. Výstupem z MKP analýzy diplomant demonstruje rozdíl deformací při mechanickém a teplotním zatížení. Dále vyhodnocuje posun materiálu od zátěžných stavů v místě otvoru pro hřídel, který posuzuje s maximálním dovoleným posuvem. Zde bych vytkl vyhodnocení výsledků z pěti zvolených míst na provedené analýzy namísto linearizace napětí po obvodu otvoru pro hřídel. Místa s koncentrátory napětí na spirální skříni byly překontrolovány kategorizací napětí pro normu ČSN EN 1993 - Eurokód 3. V poslední části se diplomant věnuje analýze dynamicky zatíženého mlecího kola, jejímž výstupem jsou vlastní frekvence a posuny mlecího kola. Součástí diplomové práce je vytvořen výkres sestavy výměníku tepla. Všechny stanovené cíle diplomové práce byly splněny v požadovaném rozsahu. Předkládanou práci hodnotím jako vydařenou a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 72256