KREJSOVÁ, V. Vyhodnocení vývoje cen stavebních pozemků dle cenových předpisů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Lorencová, Marie

Autorka přistupovala k vypracování diplomové práce velmi zodpovědně. Samostatně a iniciativně si obstarávala potřebné podklady. Velmi kladně hodnotím, že se autorce podařilo nalézt knihy stopcen pro město Olomouc a že v příloze práce uvádí i doslovný přepis „seznamu stopcen“. Celkově diplomovou práci považuji za velmi dobrou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Práce je vypracována v souladu se zadáním, cíle i rozsah zadání byly splněny.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A Teoretická část je zpracována na požadované úrovni.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody B Autorka určila ceny vybraného stavebního pozemku podle předpisů od roku 1939 až do současnosti, provedla historický přehled a analyzovala vývoj zjištěných cen, řádně vyhodnotila faktory, které ceny ovlivňují. Vhodné by bylo se v práci zamyslet, zda jsou skutečně porovnávány porovnatelné ceny, případně provést jejich přepočty.
Odborná úroveň diplomové práce B Práce je zpracována logicky, přehledně a srozumitelně. Výsledky jsou prezentovány v podobě grafů s komentáři. Volba spojnicových grafů však činí přehled zjištěných cen zkresleným.
Přínos pro praktické i teoretické využití B Práci považuji za přínosnou, nabádá k dalšímu zamyšlení.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A Autorka v celé práci důsledně označovala citované prameny a v závěru práce je vzorově uveden seznam literatury.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B Formální uspořádání a celková úprava práce je velmi dobrá. Diplomová práce není zcela prostá překlepů a jiných jazykových nedostatků.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Superatová, Alena

Diplomová práce je zpracovaná na velmi dobré úrovni. Drobné výtky jsou uvedeny v jednotlivých typech hodnocení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A Práce je vypracovaná v souladu s úkoly diplomové práce, stanoveného cíle bylo dosaženo.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A Studentka přistupovala k cílům diplomové práce správným způsobem, je zřejmé, že se v dané problematice orientuje.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody B Práce je na velmi dobré úrovni, v teoretické části je nadbytečná kapitola 1.3 nebo není dostatečně okomentovaná, neboť se jedná o definice z hlediska umisťování staveb na pozemcích nikoliv z hlediska oceňování.
Obtížnost a správnost řešení B Drobnou nesrovnalost spatřuji v tom, že se porovnávají neporovnatelné ceny (K, Kčs, Kč). Aby ceny pozemků mohly být správně porovnány, musela by být v cenách alespoň zohledněna měnová reforma, která proběhla k 1. 6. 1953.
Přínos pro praktické i teoretické využití B Z hlediska přínosu pro praktické a teoretické využití jsou zde přehledně vypracovány změny cen v průběhu let na velmi dobré úrovni.
Odborná jazyková úroveň B Odborná jazyková úroveň je velmi dobrá.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky C I když práce má velmi dobrou písemnou úroveň, grafická stránka je jen uspokojivá. V kapitole 4 - vyhodnocení cen stavebních pozemků jsou uvedeny spojnicové grafy, které jsou nevhodné a zavádějící. Např. z obr. č. 4.1 vyplývá, že ceny postupně mezi jednotlivými roky stoupaly, tedy např. že v roce 1949 byla cena stavebního pozemku něco mezi 15 a 25 Kčs, což není pravda. Grafy obr. č. 4.2 a 4.3 jsou v podstatě totožné z hlediska vyhodnocení cen. Celkově písemnou i grafickou úroveň hodnotím jako dobrou.
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 70381