MUCHA, J. Diagnostika vlastností elektroizolačních zalévacích hmot [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Frk, Martin

Z obsahové stránky teoretické i praktické části diplomové práce pan Mucha naplnil všechny body schváleného zadání, které bylo připraveno s přihlédnutím k požadavkům společnosti ABB, s.r.o. Diplomant provedl rozbor současného stavu na poli zalévacích epoxidových pryskyřic, jejich vlastností a popsal technologii přípravy. Zabýval se popisem elektrických a mechanických vlastností a degradačními procesy probíhajících v elektroizolačních materiálech. Ve spolupráci s firmou ABB připravil několik sad zkušebních vzorků epoxidových pryskyřic, které byly použity pro elektrické a mechanické zkoušky, které jsou následně vyhodnoceny. V průběhu posledního akademického roku jsem se s panem Muchou pravidelně setkával v laboratoři a společně jsme diskutovali dosavadní činnost, výsledky a další směřování práce. Uvedeným postupem diplomant plynule postupoval v svém experimentu a proměřil vybrané mechanické a elektrické vlastnosti různých epoxidových pryskyřic v počátečním stavu i po dlouhodobé teplotní stabilizaci. Menší problémy měl student s matematickými aproximacemi, které však, po opakovaném vysvětlení a dodatečném prostudování uvedené problematiky, zvládl úspěšně provést. Z formálního zpracování bych vyzvedl jednotné zpracování a úprava grafických závislostí. Současně však musím upozornit i na drobné stylistické a typografické nedostatky, které se v práci vyskytují a což především souvisí s náročným přístupem a požadavky školitele, které se mohou v ostatních případech diametrálně odlišovat. Diplomant vycházel většinou z ověřených literárních zdrojů v podobě článků, knih a vysokoškolských učebních textů, přičemž jejich rozsah použité je adekvátní k charakteru a rozsahu zpracované práce. Práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
94

Posudek oponenta

Rozsívalová, Zdenka

Diplomant Bc. Jan Mucha vytvořil závěrečnou vysokoškolskou práci v rozsahu 68 stran, včetně souhrnu bibliografických citací a přehledu v textu použitých symbolů, a doplnil ji čtrnácti stranami příloh shrnujících, formou tabulek a grafických závislostí, naměřená a vypočtená data. V práci však chybí zadání. V rámci diplomové práce řešil student otázky spojené s diagnostikou vlastností elektroizolačních hmot, rozdělil ji na teoretickou a experimentální část a doplnil úvodem do studované oblasti a závěrem, shrnujícím výsledky praktických měření a jejich interpretaci. Teoretické kapitoly popisují epoxidovou pryskyřici, technologii její přípravy a parametry sloužící k posouzení vhodnosti jejího použití v technických aplikacích, včetně využití v kompozitních materiálech. Dále se zabývá studiem degradačních procesů v elektroizolačních hmotách, složením zalévacích hmot, technologií procesu zalévání, mechanickými a elektrickými vlastnostmi a metodikami jejich určování. Praktická část shrnuje informace o zkušebních vzorcích, popisuje zkušební metody pro zjišťování jejich elektrických a mechanických vlastnosti a uvádí naměřené a vypočtené charakteristiky v časové a frekvenční oblasti, včetně vybraných příkladů výpočtů. Při vyhodnocení experimentů se hovoří o výpočtu mocninné funkce (str. 55), nejsou ale uvedeny výsledné náhradní matematické funkce a z textu nevyplývá, zda bylo provedeno srovnání naměřených a vypočtených závislostí. Předložená práce je sepsána přehledně a pečlivě, s vnější úpravou a grafickým zpracováním na dobré úrovni. Diplomová práce a její zpracování splňují zásadní požadavky, kladené na závěrečnou vysokoškolskou práci, nutné pro doporučení práce k obhajobě. Výsledky provedených a vyhodnocených experimentů mohou být využitelné při návrzích a realizacích elektroizolačních soustav.

Navrhovaná známka
C
Body
78

Otázky

eVSKP id 74160