BALÁŽI, M. Posouzení investic do vytápění rodinného domu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Baláš, Marek

Práce pojednává o možnostech zateplení výměny oken a výměny zdroje tepla a jejich vzájemném ekonomickém porovnání. Student práci zpracoval samostatně za podpory konzultací. Práce splnila zadání v celém rozsahu a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Šnajdárek, Ladislav

Práce je zpracována adekvátně, student provedl přepočet tepelných ztrát pro rodinný objekt dle ČSN EN 12831 a pro tento navrhl několik variant (zateplení jednotlivých částí, výběr vhodného zdroje tepla), pro využití dotačního programu. Student porovnal jednotlivé varianty vzhledem návratnosti investic, čímž byly splněny cíle zadání adekvátně. Práce je komplexní a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 71073