HUNDÁK, V. Algoritmy pro řízení asynchronního motoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Patočka, Miroslav

Autor se v diplomové práci zabýval algoritmy pro řízení asynchronního motoru. Práce má úmyslně výrazně teoretický charakter. Diplomant použil standardní model asynchronního motoru vytvořený v prostředí Matlab-Simulink. V témže prostředí vytvořil model trojfázového střídače a trojfázového šířkového modulátoru. V prostředí Matlab-Simulink vytvořil model vektorového řízení s orientací na rotorový tok a model řízení s orientací na statorový tok. Chování obou typů řízení ověřil pomocí výše zmíněného modelu stroje. Značnou část úsilí diplomant věnoval sestavení modelu a ověřování nového typu řízení asynchronního motoru, podle pokynů vedoucího diplomové práce. Diplomant pracoval během zimního i letního semestru velmi systematicky a cílevědomě, práci věnoval velké množství času a úsilí. Diplomovou práci určitě doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Běloušek, Radim

Diplomová práce se zabývá simulací řízení asynchronního motoru různými algoritmy a jejich následným porovnáním. Práce je rozdělena do sedmi kapitol včetně závěru. V první kapitole autor popisuje náhradní zapojení asynchronního motoru. Druhá kapitola obsahuje seznámení s principem vektorového řízení a odvození rovnic pro matematický model asynchronního motoru. Třetí kapitola zahrnuje modely asynchronního motoru a PWM modulace s měničem. Ve čtvrté a páté kapitole jsou zobrazeny a porovnány simulace s orientací na rotorový a statorový tok. V šesté kapitole autor popisuje zcela novou metodu přirozeného řízení asynchronního motoru, která byla vyvinuta vedoucím diplomové práce. Z hlediska formálního zpracování lze práci vytknout následující nedostatky: Autor nedostatečně využívá interpunkce zejména čárek a teček. Je třeba si uvědomit, že i vzorec je součástí věty. Číslování rovnic je logické s výjimkou kapitol 1.3 – 1.5, kdy se v očíslování rovnic objevuje písmeno s. V šesté kapitole má autor nesprávně označené rovnice. V rovnici (5.2-1) a na obrázku 5.2-1 je indukčnost Lh, resp. Lm, značena nejednoznačně. Po obsahové stránce je diplomová práce členěna logicky. Zadání diplomové práce bylo splněno a práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 71333