VALÍK, M. Měření délkové a objemové tuhosti ocelových vlnovců [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Mazůrek, Ivan

Poměr kvality BP k délce práce na projektu je velmi dobrý.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Roupec, Jakub

Rešeršní část mohl autor vypracovat důkladněji. V textu tvrdí, že se výrobci nezabývají problematikou tuhosti vlnovců, nicméně během 3 min jsem narazil na dokument od výrobce, kterého autor sám zmiňuje (Witzenmann), kde jsou uvedeny výpočtové vztahy a měření tuhosti: (http://www.witzenmann.be/download/Manual%20of%20metal%20bellows_0441e%20S%2056-77_2_04_10_20_web.pdf). V Tab. 2 se nemohu zorientovat. Jednotlivé intervaly průměrů a tloušťky vln se překrývají. Jak si lze potom vybrat správný vztah? Tyto intervaly měly být blíže vysvětleny. V části Výsledky mohl autor prezentovat naměřenou závislost síly na deformaci s korekcí optického snímače. V práci mi chybí, na základě jakých zjednodušeních lze prezentovat objemovou tuhost lineárně. V části, kde autor porovnává MKP výpočet by si výsledky zasloužily daleko větší vysvětlení a komentář a také lepší prezentaci. Čtenář se vlivem špatného popisu ztrácí a musí si mnoho věcí domýšlet. Odkazy na literaturu nejsou formátované dle normy ČSN. Chybí kurzívou zvýrazněné názvy dokumentů. Souhrnné hodnocení: Práce je z praktického hlediska značně přínosná. Autor ale mohl pečlivě studovat literaturu a lépe tak zvolit vlnovec. Také prezentace a vysvětlení výsledků je slabší.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací E
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 72707