JURAČKA, M. Možnosti pájení SMD součástek pomocí zařízení Fritsch [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Adámek, Martin

Předmětem diplomové práce byla problematika bezolovnatého pájení v elektrotechnice se zaměřením na opravy pájených spojů. Ze zadání vyplýval úkol prostudovat v krátké době náročnou teoretickou oblast bezolovnatého pájení od používaných materiálů přes technologické procesy až po opravárenské stanice a poruchy pájených spojů. Tyto teoretické části zpracoval student Martin Juračka samostatně s použitím jím vybrané i vedoucím doporučené literatury. V praktické části práce se student zpočátku podrobně seznámil s laboratorní horkovzdušnou pájecí stanicí Fritsch Mikroplacer a zabýval se návrhem a výrobou testovacího substrátu pro vybrané typy pouzder. V další části provedl samostatně nastavení pájecího profilu na pájecí stanici Fritsch Mikroplacer a otestoval jej na montáži těchto pouzder. Následovala demontáž pouzder z nosného substrátu. K vlastnímu experimentu přistoupil student iniciativně. Sám navrhl jednotlivé typy testovaných pouzder k testování, které dále samostatně zajistil. Návrh jednoduchého motivu testovacího substrátu i jeho výrobu provedl student, i přes drobné technologické komplikace, také samostatně. Student Martin Juračka se účastnil schůzek s vedoucím práce v dohodnutých termínech a průběžně popisoval stav diplomové práce. Práce byla odevzdána v předepsaném termínu.

Navrhovaná známka
B
Body
87

Posudek oponenta

Šandera, Josef

Úkolem práce bylo seznámit se s technologií pájení, s opravárenskými stanicemi a možnostmi použití opravárenské stanice Fristch. V praktické části měl diplomant navrhnout a odzkoušet pájecí profily pro montáž a demontáž vybraných SMD pouzder při pájení bezolovnatou pájkou. Práce je přehledně a pečlivě zpracovaná na inženýrské úrovni s velkým počtem obrazových příloh. Škoda, že pro měření nebyla zvolena vícevrstvá deska plošného spoje s nepájivou maskou. Příklady formálních nedostaků: - str.29,30 - nepřesný pojem "cínové kuličky", - str.31. chybné tvrzení, tiskem nanesená pasta nikdy nevytvoří dokonalé kulové vývody. Diplomant splnil beze zbytku zadání, výsledky práce je možno použít pro další výzkum v této oblasti. Vzhledem k uvedeným skutečnostem navrhuji uvedené bodové ohodnocení.

Navrhovaná známka
B
Body
88

Otázky

eVSKP id 74269