KOLÁŘ, J. Analýza vlivu tepelných jevů na termofotovoltaický systém [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Šimonová, Lucie

Student Jakub Kolář se ve své práci, zadané Ústavem elektrotechnologie FEKT VUT v Brně, zabývá analýzami vlivů tepelných jevů na termofotovoltaický systém. V teoretické části se student podrobně zaměřuje na obnovitelné zdroje energie, především na termofotovoltaické systémy a tepelné vlivy, které je ovlivňují. Popisuje základní principy emisivity těles a šíření magnetických vln. Dále se soustředí na početní metody pro sledování spektrálních vlastností selektivních emitorů, porovnává jejich výhody a nevýhody. Část práce je také věnovaná způsobům přenosu tepla. V praktické části se student zaměřil na výpočet rozměrů porvchových struktur selektivního emitoru a následné analýzy tepelných vlivů na celý termofotovoltacký systém i jeho jednotlivé části. Analýzy jsou zaměřeny na optimalizaci vzdálenosti emitoru od fotovoltaického článku, změny výkonu a jejich projevy na pozorovaný systém, vliv tloušťky radiátoru a vliv struktury na přenos tepla v systému. Celá práce má logickou návaznost, je zde vidět dobrá práce s českou i zahraniční literaturou. Také formální zpracování práce je velmi dobré. Proto je škoda, že se student ve 3. kapitole nevěnoval Maxwellovým rovnicím trochu hlouběji, jako to učinil u ostatních fyzikálních zákonů. I přes tyto nedostatky bylo zadání práce splěno v celém rozsahu. Student při řešení a zpracování práce projevoval potřebnou dávku samostatnosti a iniciativy. Proto práci hodnotím známkou A a doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
96

Posudek oponenta

Vyroubal, Petr

Ve své diplomové práci se pak Kolář věnuje analýze vlivu tepelných jevů na termofotovoltaický systém. V úvodních kapitolách a je shrnuta teorie, která je základem pro praktickou část. Jsou zde shrnuty teoretické základy fotovoltaiky a principy termofotovoltaiky a rozdělení jednotlivých zářičů, které se v těchto systémech používají. V praktické části se student zaměřil na výpočet rozměrů porvchových struktur selektivního emitoru a následné analýzy tepelných vlivů na celý termofotovoltacký systém i jeho jednotlivé části. Výsledky analýz jsou zpracovány přehledně ve formě barevných map, tabulek a grafických závislostí. V závěru práce student logicky diskutuje dosažené výsledky a zhodnocuje jednotlivé varianty nastavení teplotních účinků zářiče na termofotovoltaický systém. Práce je logicky členěna do kapitol a je přehledná. Přínos práce vidím v prostudování a následné optimalizace teplotních vlivů u TFV systémů, což je téma aktuální a poměrně nové a z hlediska nastavení polohy a teplotních účinků zářiče k FV panelům málo zmapované. Student navíc využil modulu radiace, který obsahuje SolidWorks Flow Simulation, bez něhož by nebylo možné tepelné vlivy v tomto případě namodelovat. K práci mám formální připomínky: Zaměnit některé výrazy např. emitace fotonů za emise fotonů. Uvést názorně na charakteristice jak vypadá závislost napětí/proudu/výkonu FV článku na teplotě. V textu hovoříte o Maxwellových rovnicích, bylo by záhodno je zde uvést. Uvést základní fyzikální zákony popisující proudění, jejich matematickou interpretaci. U simulací je žádoucí, aby zde byla nějaká ilustrace daného problému na modelu, tzn. Např kapitola 7.1 simulace 1 vzdálenost, uvést model a o jakou vzdálenost se jedná a mezi čím plus měřítko. Obr. 31. Zobrazit na modelu, kde se vámi zamýšlená vzdálenost (osa x) nachází. Str 45: protože výpočetní síť celé simulace je dělena na čtvrtiny, zde student asi myslí výpočtovou doménu, která je pro zjednodušení rozdělena na symetrickou. Bylo by vhodné umístit např. tabulku s hraničními hodnotami teploty jednotlivých materiálů TFV systému a poté srovnat s výsledky simulací. Vzhledem k uvedeným skutečnostem navrhuji diplomanta hodnotit stupněm:

Navrhovaná známka
B
Body
82

Otázky

eVSKP id 74337