KRAUS, D. Návrh mechanického a elektrického subsystému bezpilotního letounu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Krejsa, Jiří

Pan Kraus se ve své práci zabývá návrhem mechanického a elektrického subsystému bezpilotního letounu. Tento návrh je součástí projektu UAV SkyDog, realizovaného skupinou 4 studentů, tvoří však samostatnou práci. Práce zahrnuje sestavení vlastního letounu, senzoriku, aktuátory a implementaci stabilizačních a řídících algoritmů. Zvolenou koncepci letounu Fun Cub od firmy Multiplex hodnotím jako zdařilou, stejně jako volbu platformy PX4 pro řídící jednotku. Návrhy řídících algoritmů proběhly standardním způsobem, letové zkoušce při ověření systému stabilizace jsem byl osobně přítomen a systém vykazoval vhodné chování. Kladně hodnotím skutečnost, že se podařilo dotáhnout projekt do praktické realizace. Obdobně jako u autorových kolegů bych rád upozornil na skutečnost, že autor dokázal spolupracovat v týmu, což je předpoklad nezbytný u větších projektů, a dovednost, která je pro budoucí povolání nezbytná a často poněkud opomíjená. Cíle práce se podařilo beze zbytku naplnit. Pan Kraus pracoval samostatně a s velkým nasazením a ve vhodné míře využíval konzultací. Jeho práci hodnotím jako výbornou a po zodpovězení otázek oponenta doporučuji mu udělit titul inženýr.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hrbáček, Jan

Diplomant Bc. David Kraus se ve své práci zabývá vytvořením platformy pro testování řídicích algoritmů pro bezpilotní letoun. Zadání se skládá z rešeršních i implementačních úkolů týkajících se draku letounu, řídicí elektroniky a stabilizačního algoritmu. Práce začíná výběrem vhodné koncepce draku pro bezpilotní letoun, a to na základě několika vhodně zvolených parametrů. Mírné výhrady však mám k použitému názvosloví – vzhledem k tematickému zaměření práce (a spolupráci s Honeywell Aerospace) mohl autor zvolit obvyklejší terminologii; např. „Letoun standardní konfigurace – typ PiperCup“ je zpravidla označován jako hornoplošník v tažném uspořádání. Dále je diskutován hardware a část řízení letounu, rešerše i popisy implementace jsou zpravidla srozumitelné a dobře strukturované. Jazykově je práce na dobré úrovni s minimem gramatických chyb; obsahuje však množství překlepů a zkomolenin, např „PiperCup“ místo „Piper Cub“ nebo RTOS „NutXX“ namísto „NuttX“. Větší péči mohl autor věnovat i grafické úpravě a sazbě textu – text je často namačkán na obrázek nebo naopak neúměrně roztažen sazbou do bloku. V tištěné verzi práce je také špatně čitelná většina blokových diagramů. Výsledkem úsilí pana Krause a jeho kolegů je bezpilotní letoun, jehož funkcionalita byla ověřena základními letovými zkouškami. Kvalifikační práce dále splňuje většinu formálních požadavků – celkově ji tedy doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře / B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 71850