SERES, B. Marketingový mix společnosti AMI spol. s r.o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Mráček, Pavel

Autor prokázal schopnost využít teoretických poznatků v analytické i návrhové části práce. V návrhové části autor uvádí doporučení pro jednotlivé části marketingového mixu. V části věnované návrhům výrobku je podkapitola, která se věnuje novému obalu. Zde by bylo vhodné brát v úvahu i faktor, že kartonový obal může případně působit více ekologicky na svoje okolí. U návrhu z oblasti marketingové komunikace je návrh využívání reklamních předmětů. Zde by bylo vhodné mít návrh doplněný také informací o tom, jakým způsobem a komu budou tyto dárky dávány. U návrhu katalogu není zřejmé, zda ve finále autor navrhuje papírovou, CD či USB variantu a případně v jaké kombinaci (čísla v tabulce vypovídají nejspíše o tom, že se jedná o kombinaci těchto nosičů). Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím souhrnnou známkou C. Otázky k obhajobě: 1) Co si myslíte o tvrzení, že využití hnědého (přírodního) kartonu může evokovat přírodnost a tím v důsledku i ekologičnost zabalených produktů? 2) Myslíte si, že CD je ještě dnes vhodným nosičem pro katalog? (Není to již zastaralé?)

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Duša, Andrej

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 73988