ŽALMAN, D. Analýza vymezovací pružiny natáčecího světelného modulu světlometu automobilu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Pokorný, Přemysl

V diplomové práci je řešena analýza vymezovací pružiny natáčecího světelného modulu světlometu. V úvodní části práce je základní popis světelného modulu. Hlavní část práce představuje popis výpočtového modelu a okrajových podmínek pro jednotlivé analýzy. Práce je členěna přehledně a je logicky uspořádána. Diplomová práce je zpracována poměrně solidně, diplomant se při zpracování nevyhnul jistým pochybením, převážně formálního charakteru. Zejména lze práci vytknout následující: - drobné přepisy v textu a popisu obrázků - chybějící popisy v obr. 14 které by odpovídaly komentáři - u obr. 25 a 27 není vyznačena oblast detailu Celkově má práce dobrou úroveň a je plně v souladu se zadáním. Diplomant ve své závěrečné práci prokázal odpovídající znalosti studovaného oboru, samostatnost při zpracování úkolu a celkově dobré předpoklady budoucí samostatné práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Brostík, Pavel

Posudek oponenta k diplomové práci Oponent : Ing. Pavel Brostík Student : Bc. David Žalman Název práce : Analýza vymezovací pružiny natáčecího světelného modulu světlometu automobilu Posuzované náležitosti práce : Splnění požadavků a cílů zadání Student si jako téma své práce zvolil problematiku aplikace MKP analýzy pro detailní analýzu napjatosti pružiny na již sériově vyráběném výrobku, kterým je projekční modul světlometu automobilu s funkcí natáčení. Diplomová práce byla provedena dle zadání, kde byla provedena MKP analýza vymezovací pružiny dle zadaného vibračního profilu. S následným vyhodnocením vypočítaných výsledků. Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod: V diplomové práci je patrné, jak student postupoval během analýzy pružiny, kdy správně začal simulací montáže pružiny, kde zjistil deformační stav pružiny, dále pak provedl modální analýzu celého modulu a následně analýzu odezvy na buzení dle definovaného harmonického vibračního profilu. Bohužel tato část práce není provedena úplně detailně. Bylo by vhodné, aby práce obsahovala více informací k postupu síťování, postupu výpočtu, proč student zvolit konkrétní typy prvků na jednotlivá tělesa sestavy modulu, proč zvolil-použil hardwarově náročnou metodu modální analýzy s kontaktními tělesy. Dále by v práci mohla být názorněji ukázána a detailněji vysvětlena definice zadání frekvenční odezvy pro FEM software MSC Marc. Vlastní přínos a originalita: Student prokázal schopnost pracovat na zadané úloze, kde i přes poměrně nízké počáteční znalosti profesionálních CAD software Catia a MKP software MSC Marc byl v krátkém čase schopen nastudovat jejich ovládání a využít je pro řešení zadané úlohy. Schopnost interpretovat výsledky a vyvozovat z nich závěry: Student prokázal schopnost interpretovat výsledky výpočtu a dále slovně navrhl možná řešení pro snížení nebezpečí mezního stavu pružiny. Pro větší názornost by bylo vhodnější návrh řešení doplnit také o obrazovou část. Využitelnost výsledků v praxi: Provedená analýza a vypočtené výsledky ukazují na kritické zatížení pružiny modulu způsobené montážním předpětím. Práce ukazuje, že u úloh kde dochází i k malému předpětí je nutno toto zahrnout do dalších výpočtů. V praxi z časových důvodů jsou podobné úlohy často zjednodušovány tak, že místa kontaktů těles jsou nahrazena vazbami, které velmi zjednodušují realitu, jak k tomu došlo pravděpodobně i u konstrukčního návrhu pružiny. Následně pak může dojít k poddimenzování součásti s nebezpečím mezního stavu dílu. Logické uspořádání práce a formální záležitosti: Práce je logiky uspořádána, kdy text a jednotlivé uspořádání kapitol respektuje postup analýzy. Po formální stránce je práce v pořádku. Nedostatkem je však přílišná stručnost práce v části popisující řešení problému, kde by měly být názorněji (nejlépe graficky) popsány jednotlivé kroky analýzy (viz. Postup a rozsah řešení). Grafická a stylistická úprava a pravopis Grafická a stylistická úprava práce je v pořádku. Práce s literaturou včetně citací: Student prokázal schopnost pracovat odbornou s literaturou, kdy byl nucen nastudovat témata týkající se mechaniky vibrací, principů MKP, ovládání CAD software Catia a MKP software MSC Marc. Student splnil stanovený cíl zadání diplomové práce a doporučuji práci k obhajobě. V Lutíně : 12.6.2014 Ing. Pavel Brostík

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 71488