JELÍNEK, J. Analýza mechanických vlastností plastových materiálů pro 3D tisk [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Koutný, Daniel

Práce je na dobré úrovni. Student se zadanému tématu věnoval velmi pečlivě. Bohužel díky nedorozumnění při zpracování vzorků došlo ke zkreslení výsledků jednoho z testovaných materiálů, to ovšem nesnižuje celkový přínos práce. Materiálové testy budou dále rozšířeny a výsledky budou využity pro výpočtové modelování. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Bártková, Denisa

Bakalářské práce se zabývá aktuální problematikou materiálů pro 3D tisk. Svým rozsahem převyšuje požadavky kladené na tento typ prací. Zadané cíle práce jsou splněny. Práce je poměrně dobře strukturovaná (pouze přehled používaných materiálu by se více hodil do rešeršní části). Zdroje pro rešerši jsou vhodně zvolené a většinou se jedná o zahraniční publikace. Na čtivosti ubírá místy nepřesný nebo příliš doslovný překlad. Objevuje se i řada formálních chyb a překlepů. Výsledků je poměrně hodně a jsou názorně zpracovány do grafů a tabulek. Grafická úroveň by mohla být lepší. Vyvozené závěry jsou jasně formulované. Celkově doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 71170