TENORA, J. Návrh monitoru tlaků pro biomedicínské aplikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Biolková, Viera

Student se ve své bakalářské práci zabýval návrhem monitoru tlaků. V první části práce shromažďuje požadavky a na jejich základě volí odpovídající převodníky tlaku a navrhuje zapojení pro požadované funkce. Praktická část se věnuje návrhu plošného spoje a vlastní fyzické realizaci celého zapojení. Student dále finalizuje kompletní zařízení včetně mechanické konstrukce. Závěrem je ověřena funkce a zkontrolovány dosažené parametry. Součástí práce jsou také vypracované uživatelský a servisní návod. Student práci řešil samostatně, aktivně se o problematiku zajímal a v případě potřeby využíval konzultací. Správně se orientoval v problematice, volil odpovídající literaturu a prokázal schopnosti správně vybrat vhodnou součástkovou základnu. Práci si rozvrhl tak, aby všechny úkony na sebe navazovaly s dostatečnou časovou rezervou. Výsledky práce byly odevzdány ve správné formě a požadovaném rozsahu. Student zadání své práce splnil. Posudek vypracoval odborný konzultant bakalářské práce: .................................................. Dr. Ing. Vlastimil Vondra ÚPT AV ČR Brno

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Kolka, Zdeněk

Student Jan Tenora se ve své práci zabývá návrhem zařízení pro úpravu signálu ze snímačů tlaku pro medicínské aplikace. Student navrhl a realizoval zařízení, u kterého také prověřil funkčnost a přesnost. Z hlediska analogového zpracování signálu se jedná o zesílení a stejnosměrný posun relativně pomalého signálu ze snímače. Aplikace v medicíně pak vyžaduje bateriové napájení. V práci však chybí širší rozbor možných variant řešení s cílem snížení spotřeby. Na jedno nabití akumulátoru je přístroj schopen pracovat jen 21 hodin. V zapojení je použito nezvyklé množství referenčních zdrojů. Každý obvod LT1009 odebírá proud 1,3mA. Použitý stabilizátor 7805 vyžaduje úbytek alespoň 2V, tj. v případě vybitého akumulátoru nebude výstupní napětí stabilizováno. Z formálního hlediska začíná text práce jakoby od prostředka. Student popisuje jednotlivé použité obvody, aniž by čtenář věděl, co má být výsledkem. Text měl spíše začínat rozborem funkce a požadavků na přesnost přenosu a minimalizaci spotřeby. Obr. 2.6 je zavádějící – LT1009 není třísvorkový stabilizátor. Další kapitoly jsou již v pořádku. Předložená práce splňuje požadavky zadání, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
B
Body
88

Otázky

eVSKP id 73195