JANÍK, L. Návrh analogového sloupcového ukazatele [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Biolková, Viera

Student se ve své bakalářské práci zabýval návrhem analogového sloupcového ukazatele tvořeného LED. V teoretické části práce jsou shromážděny požadavky na funkci zařízení a na jejich základě student rozebírá možnosti řešení a volí koncepci s použitím mikrokontroléru. V realizační části jsou popsány jednotlivé obvody, návrh plošných spojů a realizovaná mechanické konstrukce. V práci je dále popsáno ověření funkce a jsou uvedeny dosažené vlastnosti zařízení. Součástí práce je uživatelský návod a zdrojové kódy navrženého programu. Student při řešení postupoval samostatně, volil vhodné postupy vedoucí efektivně k cíli. Konzultací využíval pro upřesnění postupů a byl vždy připraven. Správně používal doporučenou literaturu a další zdroje nezbytné pro dokončení práce. Kompletní realizované zařízení odevzdal s velkým předstihem. Celkovým přístupem k práci prokázal schopnosti dobře analyzovat problém, navrhovat vhodná řešení včetně fyzické realizace zařízení. Výsledky práce byly odevzdány ve správné formě a požadovaném rozsahu. Student zadání své práce splnil. Posudek vypracoval odborný konzultant bakalářské práce: .................................................. Dr. Ing. Vlastimil Vondra ÚPT AV ČR Brno

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Kolka, Zdeněk

Student Lukáš Janík se ve své práci zabývá návrhem sloupcového ukazatele pro aplikaci v medicíně. Student navrhl a realizoval dvě verze zařízení, u kterých také prověřil funkčnost. Odevzdaná práce má logický sled, kdy student nejdříve diskutuje možnosti realizace zadaného zařízení a pak rozpracovává návrh jednotlivých bloků. V návrhu jsou dvě sporná místa. Ve vzorci (2.8) chybí člen 2*pi. Navíc doplní propust prvního řádu s mezním kmitočtem 30Hz nemůže potlačit síťový kmitočet 50Hz o 20dB. Celkový proud spínacím tranzistorem na obr. 2.7 je 20mA, tj. jeho statická výkonová ztráta bude 4*45=180uW. Požadavky na obnovovací frekvenci na straně 28 se mi zdají vzhledem k vlastnostem lidského zraku jako příliš přísné. Zařízení popsané v odevzdané práci nepracovalo správně (regulace jasu PWM) a proto byla zvolena jiná koncepce buzení LED, která je uvedena pouze schématem. V textu, který byl od semestrální práce jen mírně rozšířen, návrh nového zapojení chybí. To poněkud snižuje úroveň jinak zdařilé práce.

Navrhovaná známka
B
Body
88

Otázky

eVSKP id 73153