ŠEDIVÝ, D. Čerpadla určená pro náhradu lidského srdce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Soukup, Lubomír

Práce je rozdělena do několika celků, v nichž je přehledně uveden historický vývoj pump určených pro náhradu lidského srdce, vlastnosti krve, druhy obecně používaných čerpadel a jejich využití v oblasti čerpání krve. Práce je doplněna o stručnou kapitolu popisující materiály a ložiska, které se v současnosti využívají za účelem zdokonalení těchto pump. V poslední kapitole autor přehledně zpracoval obecný návrh oběžného kola pro zvolené parametry. Autor byl s ohledem na značnou nedostupnost kvalitních informací ohledně srdečních pump často nucen využívat zahraniční literaturu a také bylo nezbytné komunikovat s odborníky ze zahraničí. Zpracování tématu se tak stalo z hlediska získání technických informací časově náročnou záležitostí, ovšem autor k tomuto problému přistoupil velmi zodpovědně. Při zpracování tématu bylo patrné autorovo silné zaujetí danou problematikou. Práci hodnotím jako velmi zdařilou. Cíle, které byly stanoveny, autor splnil. Práci tak doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Nováková, Naděžda

Bakalářská práce se zabývá čerpadly, která jsou určena pro náhradu srdce. Student se nejprve zmiňuje o historickém vývoji dané problematiky, funkci srdce a vlastnostech krve z pohledu hydromechaniky, dále uvádí rozdělení čerpadel a jejich popis. Na to navazuje kapitolou o přístrojích na podporu funkce různých orgánů. Hlavní část je věnována mechanické srdeční podpoře. V práci je ukázán i jednodušší návrh oběžného kola radiálního čerpadla. Práce je zpracována velice dobře a přehledně. Autor by si jen měl dát pozor na gramatickou část práce. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 72170