SZENTE, M. Určení vlastností fluidního svalu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Krejčí, Petr

Student pracoval na zadaném tématu odpovědně. Od počátku řešení se potýkal s řadou problémů s funkčností proporcionálních pneumatických ventilů, kde prokázal nejenom schopnost řešit technické problémy, ale celého problému se zhostil i velice aktivně po organizační stránce, kde komunikoval s výrobci těchto ventilů a servisními středisky. Text diplomové práce zpracoval také pečlivě s jasnou logickou strukturou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Houfek, Lubomír

Velmi precizní práce na aktuální téma. Pěkné zpracování a provedení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 72118