ČAPIČÍK, M. Seismická analýza čerpadla 200-QHD [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Lošák, Petr

Předložená diplomová práce se zabývá seismickou analýzou čerpadla, přičemž pozornost je zaměřena na hřídel s oběžným kolem. Student na svém diplomovém projektu pracoval pilně celé dva roky, čemuž odpovídá i kvalita vlastní práce. Během této doby projevil samostatnost, schopnost aplikovat teoretické poznatky a formulovat závěry z provedených analýz. Diplomová práce je velice zdařilá. Z mého pohledu musím ocenit zejména kapitolu 5, ve které diplomant popisuje výpočet spektra odezvy. Je zde srovnáno několik metod výpočtů, včetně výpočtového času a chyby. Práci lze jednoznačně doporučit k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Chlud, Michal

Práce se zabývá odezvou hřídele s oběžným kolem na seizmickou událost. Po formulaci problému a stanovení systému podstatných veličin předkládá autor velmi krátkou rešerši. V následujícím obsáhlém teoretickém úvodu se autor věnuje popisu teorie kmitání soustav s jedním stupněm volnosti a popisu teorie rotorových soustav. Ve velmi kvalitně zpracované páté kapitole autor vytváří z akcelerogramů spektrum odezvy. Srovnává přesnost a délky výpočtu tří prezentovaných postupů (výpočet Dunhamelovým integrálem, přímou integraci metodou Runge-Kutta a výpočet s využitím Fourierovy řady). Autor následně v programu ANSYS vytvořil několik úrovní konečnoprvkového modelu hřídele s oběžným kolem čerpadla 200-QHD a srovnal výsledky modálních analýz. Přechodovou analýzou odezvy hřídele na seizmické buzení definované akcelerogramy stanovil autor maximální radiální posuv hřídele a také průběhy sil v ložiskách. Vypočtené hodnoty srovnává s hodnotou konstrukční vůle mezi statorem a rotorem a s dovoleným zatížením ložisek. Autor splnil všechny stanovené cíle. Práce je celkově uspořádaná logicky a splňuje formální náležitosti. Grafické podobě práce lze vytknout jen hůře čitelné grafy spekter v oblasti nízkých frekvencí (kapitola 5). Bylo by vhodnější pro osu x použít logaritmickou stupnici. Citace literatury jsou korektní. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 72292