KRČÁLOVÁ, P. Kogenerace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Kracík, Petr

Bakalářská práce je věnována kombinované výrobě elektřiny a tepla. V úvodu práce jsou popsány principy, využití a technologie KVET. Stěžejní část práce je zaměřena na návrh kogenerační jednotky pro průmyslový objekt a to hned v několika variantách na základě reálné spotřeby energií v roce 2013. Jedním z cílů práce mělo být i zhodnocení provozu konkrétní kogenerační jednotky, ale vzhledem k tomu, že ve firmě, od které byla získána data pro návrh KJ, nebyl prozatím realizován investiční záměr, který byl předpokládán ke konci roku 2013, nemohl být tento bod naplněn. Přesto však chybějící cíl neubírá na kvalitě práce, kterou považuji za velice zdařilou a doporučuji k obhajobě s hodnocením výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Fiedler, Jan

BP se zabývá popisem a návrhem kogeneračních jednotek pro komplexní zásobování energiemi pro průmyslový areál. Obsahuje 44 stran textu, 14 obrázků a 20 tabulek. V úvodní části je rozebrán princip kogenerace a správně popsány různé technologie kogeneračních jednotek. Hlavní část BP se zabývá návrhem velikosti jednotky (jednotek) pro pokrytí spotřeb elektrické energie a tepla a jejich ekonomické hodnocení. V závěru je doporučena nejvýhodnější varianta provedení z hlediska ekonomické návratnosti investice. Práce je komplexní, ucelená se správně vyvozenými závěry. Grafické zpracování je na vysoké úrovni s pouze několika překlepy. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 70657