BARTOVIČOVÁ, S. Zavedení agilního přístupu projektového managementu ve vybrané firmě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Doskočil, Radek

Otázky k obhajobě: Bylo by možné Vámi navrhovanou metodiku aplikovat i šířeji, tj. např. při obdobných projektech v jiných odděleních? Využije management firmy Vámi zpracované analýzy a navrhovaná doporučení?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Bajger, David

Diplomantka Slavomíra Bartovičová v teoretické části precizně rozvinula projektový management a rozvedla jej v historickém kontextu, shrnula PMBoK standard v ucelené formě. Dále rozvinula podstatné principy agilní metodologie Scrum pro řízení SW projektů. V praktické části správně pojmenovala současný stav v ATS oddělení firmy Honeywell, dobře informovala o orientaci a charakteru projektů v ATS. Detailně rozvedla analýzu stávající směrnice z pohledu znalostních oblastí. Nejdůležitější byl její aktivní přístup k novému návrhu a zavedení Scrum metodologie pro vývoj SW v oddělení ATS. Školila a informovala zúčastněné při zavádění Scrumu a jeho principů mezi pracovníky. Konzultovala s vedoucími a navrhovala použití správných nástrojů vhodných pro agilní vývoj. Malá výtka směřuje k implementaci nástroje pro vytvoření tzv. traceability matrix, neboli tabulky pokrytí vstupních zákaznických požadavků testy. Tento nástroj bude nutné nadále rozvíjet pro úspešné zavedení do praxe. Přínos diplomové práce shledávám ve vylepšení řízení malých projektů ve firmě a ve zlepšení celkové spokojenosti koncových zákazníků při použité metodologii.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 69962