MUSIL, R. Použití moderních metod zlepšování kvality v kovovýrobě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Kotek, Luboš

Student naplnil cíle bakalářské práce. V teoretické části práce popsal vybrané nástroje a metody řízení kvality, v praktické části využil tyto metody řízení kvality a ohodnotil přínosy jejich použití v průmyslovém podniku. Největším přínosem práce je praktická část práce, která byla realizována ve společnosti Horácké kovodružstvo Třebíč, kde student použil metodu FMEA pro analýzu systému dodávek. Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou A / výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Mukhametzianova, Leisan

Bakalářská práce Rostislava Musila se zabývá použitím moderních metod zlepšování kvality v kovovýrobě. Autorem byly popsány tři vybrané metody – 8D-Report, FMEA a Paretova analýza. Dál byl vybrán nástroj pro zlepšování kvality a aplikován ve společnosti zabývající se kovovýrobou. Pomocí zjednodušené verze metody FMEA byly zjištěny kritické procesy ve společnosti a navrženy nápravná opatření. Opatření jsou jen krátce popsány v závěru práce, mohlo by to být popsáno podrobněji. Tato práce splňuje požadavky na bakalářskou práci a naplňuje cíle zadání. Postup a rozsah řešení je přiměřené zadání. Autor správně interpretuje dosažené výsledky a vyvozuje z nich závěry. Celkově je práce logicky uspořádána, po formální stránce jsou nalezeny následující nedostatky: rovnice nejsou očíslovány, přílohy nejsou označeny. Předložená práce i přes výhrady splňuje veškeré požadavky kladené na bakalářské práce a s kvalifikací "A" ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 71814