ŠEBESTOVÁ, M. Posouzení finanční výkonnosti podniku pomocí statistických metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Doubravský, Karel

Diplomová práce slečny Bc. Moniky Šebestové byla zpracována na téma Posouzení finanční výkonnosti podniku pomocí statistických metod. Cílem práce bylo zhodnotit finanční situaci zvolené společnosti a navrhnutí opatření vedoucí k jejímu zlepšení. Práce je zpracována na vysoce kvalitní úrovni. Na téma se dívá především z praktického pohledu. Práce má odpovídající strukturu a grafickou úroveň. Použité metody jsou vhodně zvoleny a aplikovány. Rozsah přehledu literatury je dostačující a odpovídá typu práce. Práce řeší aktuální situaci zvolené společnosti a dává jasná doporučení. Důležitou součástí práce je vytvořený program pro sledování klíčových finančních ukazatelů. Program je přehledný a vhodný pro využití v dalších letech. Z doporučení je patrné, že autorka věnovala intenzivní přípravu k získání informací o společnosti. Z těchto důvodů doporučuji práci k závěrečné obhajobě a hodnotím známkou výborně. Otázka k obhajobě: Jak dále by šel Vámi vytvořený program rozšířit?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Gintherová, Stanislava

Předkládaná diplomová práce Bc. Moniky Šebestové je zpracována pečlivě, přehledně a obsahuje požadované formální náležitosti. Práce byla průběžně konzultována s vedením společnosti. Je třeba vyzdvihnout, že si studentka zvolila k řešení diplomové práce obor stavebnictví, který v současné době prochází významným několikaletým propadem. Právě z tohoto důvodu mohou výsledky diplomové práce napomoci managementu firmy při rozhodování o dalším směřování společnosti, a to především v útlumu či rozšíření některých provozních činností. Neméně významné je i zjištění o neefektivním využívání dopravních prostředků, které vedlo společnost k realizaci návrhu zavedení GPS monitoringu vozidel.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 73326