KOZINA, L. Ověření parametrů USB modulů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Beneš, Petr

Bakalářská práce navazovala na předchozí semestrální projekt. Cílem bakalářského projektu bylo vytvořit sadu programů umožňujících rychlé srovnání běžných měřicích karet v parametrech, které nejsou výrobci běžně uváděny a zaručovány - např. přeslech mezi kanály, potlačení souhlasného napětí, zpoždění vzorků mezi kanály atd. V průběhu řešení se po vzájemné dohodě student zaměřil především na stanovení časového zpoždění vzorků mezi kanály. Výsledkem je algoritmus schopný povýšit běžný levný A/D modul na A/D převodník se synchronním vzorkováním. Při praktické realizaci se nesetkal s významnými problémy, dokázal nastudovat potřebné znalosti. Pracoval pravidelně celý semestr, konzultace vyžadoval v rozsahu odpovídajícím zpracovávanému problému. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání B 40/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 15/20
Formální zpracování práce C 15/20
Využití literatury D 6/10
Navrhovaná známka
C
Body
76

Posudek oponenta

Keprt, Jiří

Úkolem studenta bylo ověření parametrů USB modulů firmy National Instruments. Student měl za úkol seznámit se s problematikou HW určeného pro sběr dat v laboratorních podmínkách. Poté vytvořit příslušné programové funkce v LabVIEW a ověřit parametry dostupných modulů - zejména vlastnosti AD převodníků a vstupních obvodů, přeslech mezi kanály v různých režimech, potlačení souhlasného napětí atd. Zadání bakalářské práce je středně náročné a má praktický význam. Student se v dané problematice relativně orientoval. Bakalářská práce je rozdělena do dvou kapitol. První kapitola (str. 7 - 11) pojednává o A/D převodnících. Kapitola je slovo od slova včetně obrázků převzata z Wikipedie. Jádro práce leží ve druhé kapitole (str. 12 - 28), kde se student zabývá ověřením parametrů modulu USB-6008 firmy National Instruments. Student zde popisuje vlastnosti této měřicí karty, funkčních generátorů HP 3310A a AG 33220A. Poté se věnuje jednotlivým měřením - rozlišovací schopnosti, přeslechu mezi kanály, potlačení souhlasného napětí a výpočtu doby vzorkování. Po formální stránce je práce na slušné úrovni grafické a jazykové úrovni. K práci mám následující výhrady: Kapitola 1 je kompletně převzata z Wikipedie, tudíž studentův přínos k této kapitole je nulový. U některých grafů úplně chybí popis os - např. obrázek 2., obrázek 12… Zdrojové kódy na přiloženém CD nelze spustit, protože student nepřiložil část volaných souborů (subvi). I přes důkladnou prohlídku studentova zdrojového kódu jsem nikde nenašel funkci, která by ve všech měřeních nastavovala rozsah vstupu ±10V. Student na straně 15 uvádí, že tento rozsah byl použit pro všechna měření. Postrádám údaje, kolikrát student měření provedl a hlubší komentář naměřených výsledků. Domnívám se, že student splnil většinu zadání a celková koncepce a zpracování práce svědčí o dobrých schopnostech bakaláře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání C 15/20
Odborná úroveň práce C 36/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse F 8/20
Formální zpracování práce E 5/10
Navrhovaná známka
D
Body
64

Otázky

eVSKP id 13875